Anmäl olämpliga anordnare av personlig assistans

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att ifrågasätta lämpligheten hos en aktör som anordnar personlig assistans.

Om en kommun får kännedom om ett företag som kan antas vara olämpligt att bedriva personlig assistans ska kommunen anmäla detta till IVO (15 § p 11 LSS och 110 kap. 42 a § SFB).

Anmälan behöver inte uppfylla några särskilda formkrav och det finns inga särskilda blanketter från IVO som ska användas. Det viktigaste är att det finns beskrivet så utförligt som möjligt vad anmälan avser. På så sätt kan IVO få kunskap om vad kommunen har gjort för iakttagelser och vilket företag det rör sig som, alternativt vilken enskild brukare som berörs.

Undvik att skicka in anmälan via e-post om den innehåller känsliga eller integritetskänsliga uppgifter.