Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Information till verksamheter som utför estetiska behandlingar.

Den här sidan innehåller information som vänder sig till verksamheter som utför estetiska behandlingar.

På en annan sida har vi samlat information för dig som privatperson.

Den som bedriver en verksamhet med estetiska kirurgiska behandlingar och injektionsbehandlingar har till stora delar samma ansvar som vårdgivare i hälso- och sjukvården. Det innebär bland annat att:

 • Verksamheter som genomför kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar ska anmäla sin verksamhet och betala en årsavgift till IVO.
 • Det har införts kompetenskrav för den som utför behandlingarna.
 • Verksamheten är skyldig att ha patientförsäkring samt att utreda och anmäla händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada till IVO. 
 • Verksamheten är skyldig att informera om samtycke och betänketid, samt kontrollera att den som får behandlingen är över 18 år.

Vill du lämna ett tips?

Vill du lämna ett tips om en verksamhet som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och injektionsbehandlingar?

Vi ber dig att i första hand lämna informationen via vårt webbformulär Tipsa IVO.

Informationsfilm nya reglerna

Frågor och svar för verksamheter och personal som arbetar med estetiska behandlingar

Den som bedriver verksamhet enligt lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar ska betala en årsavgift till IVO för myndighetens tillsyn. Av 6 § första stycket förordningen (2021:367) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar framgår att årsavgiften är 13 500 kr.

Faktureringen sker i efterskott och för föregående kalenderår. Fakturan skickas per post till den adress som uppgavs vid anmälan till vårdgivarregistret. IVO skriver inte ett separat avgiftsbeslut utan skickar endast en faktura. Denna faktura räknas som ett beslut.

Från 2022 kommer det att tas ut en hel årsavgift för verksamheter som bedrivits under året. Avgiften gäller per verksamhet och är densamma oavsett hur länge verksamheten har bedrivits under året.

Använd i första hand elektronisk faktura. Om elektronisk faktura inte är möjlig kommer IVO att skicka en pappersfaktura via post till den adress som ni uppgett i er anmälan till IVO.

Anmälan för elektronisk faktura till IVO

IVO:s fakturor skickas via e-handelstjänsten i Visma Proceedo. Fakturan skickas i format PEPPOL BIS Billing 3.0, ni måste anmäla ert PEPPOL-ID till IVO.

Kopiera den ifyllda tabellen nedan och mejla uppgifterna till ekonomi@ivo.se.

Skriv Anmälan för elektronisk faktura i ämnesraden.

Organisationsnamn

 

PEPPOL-id

 

Referensperson

 

Fakturaadress

 

Mer information om PEPPOL och hur ni skaffar ett eget PEPPOL-ID finns hos Myndigheten för digital förvaltning.

Kan beslutet om avgiftsuttag överklagas?

Om du inte är nöjd med vårt beslut om avgift har du rätt att överklaga beslutet till allmän förvaltningsdomstol enligt 17 § första stycket lagen (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar.

Så här överklagar du

När du överklagar beslutet ska du skriva till förvaltningsrätten men skrivelsen ska lämnas eller skickas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Här kan du läsa vad du ska skriva och hur lång tid du har på dig.

Vad ska framgå av överklagandet?

Av ditt överklagande ska följande framgå:

 • fakturanummer
 • hur du vill att beslutet ska ändras
 • varför du vill att beslutet ska ändras

Om det finns handlingar eller andra bevis som stödjer det du skriver ska du skicka med dem också.

Du har tre veckor på dig

Ditt överklagande måste komma in till IVO inom tre veckor från den dag du fick ditt beslut. Om överklagandet kommer in för sent, kan det inte prövas.

Skicka överklagandet till

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelningen för tillståndsprövning
Box 45183
104 30 Stockholm

Vad händer när vi har fått in ditt överklagande?

När ditt överklagande har kommit in till IVO, prövar vi först om det kommit in i rätt tid. Sedan undersöker vi om det finns något i överklagandet som gör att vi ska ändra vårt beslut. Oavsett om vi ändrar ditt beslut eller inte skickar vi ditt överklagande vidare till förvaltningsrätten som prövar överklagandet. I de fall vi ändrar vårt beslut skickar vi även ändringsbeslutet till förvaltningsrätten, tillsammans med ditt överklagande.

Vänd dig till vår upplysningstjänst. Där kan du informera oss om verksamheter som inte uppfyller kraven i den nya lagen. Om du vill kan du vara anonym. Mer information hittar du på vår sida Informera IVO eller anmäl klagomål på hälso- och sjukvård.

IVO:s tillsyn av verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar bedrivs på samma sätt som för övriga hälso- och sjukvårdsverksamheter. IVO granskar att verksamheterna bedrivs på ett patientsäkert sätt och att lokaler, personal och rutiner bidrar till en god vård för patienter, enligt bland annat hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen och patientdatalagen.

De kommunala nämnderna för miljö- och hälsoskydd har ett begränsat tillsynsansvar för verksamheter som utför estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Kommunen har ansvar för tillsyn av de delar av sådana verksamheter dit allmänheten har tillträde. Exempel på sådana lokaler är väntrum, entréer, offentliga toaletter och föreläsningssalar.

De kommunala nämnderna för miljö- och hälsoskydd har tillsynsansvar för så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet. Till sådana verksamheter räknas bland annat massage, hårvård, fotvård, piercing och tatuering. Nämnderna ansvarar för att kontrollera att verksamheten följer miljöbalken. IVO har inte tillsyn över verksamheter som enbart bedriver yrkesmässig hygienisk verksamhet. 

I de fall en verksamhet erbjuder dels behandlingar som omfattas av lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar dels behandlingar som ingår i en så kallad yrkesmässig hygienisk verksamhet, har IVO och kommunen delat tillsynsansvar.  Exempelvis kan det vara en verksamhet där hårvård, fotvård, manikyr eller nagelskulptering erbjuds samt estetiska injektionsbehandlingar. Kommunen och IVO kan då komma att granska samma verksamhet men utifrån olika lagstiftning, uppdrag och perspektiv.

 

Den nya lagen innebär att estetiska kirurgiska ingrepp bara får utföras av läkare och tandläkare som har specialistkompetens inom ett område som har koppling till ingreppet. Lämpliga specialiseringar kan till exempel vara inom kirurgi, plastikkirurgi, öron-näsa-hals men detta får avgöras i varje enskilt fall, beroende på var på kroppen ingreppet ska göras. Komplicerade kirurgiska ingrepp kan dessutom samtidigt kräva flera olika specialistkompetenser för att kunna utföras på ett säkert sätt. Bedömningen av huruvida läkaren eller tandläkaren har tillräcklig kompetens ska göras av verksamhetschefen och läkaren eller tandläkaren som ska utföra ingreppet.

I verksamheter som bedriver estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar ska det finnas en verksamhetschef. Verksamhetschefen ska ha den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa mot skador eller andra olägenheter.

För ett estetiskt kirurgiskt ingrepp ska betänketiden vara minst sju dagar. För en estetisk injektionsbehandling ska minst två dagars betänketid ges. För estetiska injektionsbehandlingar av samma typ som upprepas inom sex månader från tidpunkten för den föregående behandlingen behöver någon särskild betänketid inte lämnas förutom för den första behandlingen.

Den som ska genomgå ett estetiskt kirurgiskt ingrepp eller en estetisk injektionsbehandling ska informeras om följande:

 1. vilka andra beprövade och likvärdiga behandlingsmetoder som finns, 
 2. kostnader för den behandling som valts, 
 3. det förväntade behandlingsförloppet och resultatet, 
 4. vilken patientförsäkring som har tecknats för verksamheten, 
 5. eventuella behov av förnyad behandling eller åtgärd, 
 6. kontaktperson vid komplikationer som uppkommer efter behandlingen, 
 7. de substanser och läkemedel som används,
 8. väsentliga risker för komplikationer och biverkningar, 
 9. eftervård och metoder för att förebygga sjukdom eller skada, och 
 10. att verksamheten är anmäld till Inspektionen för vård och omsorg (vårdgivarregistret).

Verksamheter inom estetisk kirurgi och estetiska injektionsbehandlingar ska bedrivas så att kraven på en god vård enligt hälso- och sjukvårdslagen uppfylls. Det innebär bland annat att det ska finnas den personal, de lokaler och den utrustning som behövs för att god vård ska kunna ges.

IVO kan inte på förhand ta ställning till om en viss lokal är lämplig eller inte, detta görs först i samband med en eventuell tillsyn. Det är alltså verksamheten själv som måste ta ställning till om lokalen är lämplig för ändamålet utifrån lagstiftningen.

Lagstiftaren har bedömt att det krävs en bred medicinsk kompetens för att utföra injektionsbehandlingar på olika delar av kroppen och att legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare genom sin yrkesutbildning har den kompetens som krävs. Dessa yrkesgrupper har bland annat kunskap om anatomi, känsliga vävnader och strukturer i kroppen samt sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar som kan innebära att estetiska injektioner inte är lämpliga. Genom sin utbildning har de också de förutsättningar och förmågor som krävs för att hantera komplikationer och biverkningar som kan uppträda till följd av behandlingen.

Nej, endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar efter den 1 juli 2021.

Nej, den nya lagen innebär att endast legitimerade sjuksköterskor, läkare och tandläkare får utföra estetiska injektionsbehandlingar efter den 1 juli 2021. Uppgiften kan inte delegeras till icke-legitimerad personal, även om personen har erfarenhet av estetiska injektioner sedan tidigare.

Av förordningen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar (2021:367) 2 § p 2 framgår att vissa mindre estetiska injektionsbehandlingar är undantagna från den nya lagen.

Dessa behandlingar är:

 • tatueringar
 • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel) injiceras i huden genom användandet av nålfri teknologi, och
 • behandling där ett ämne (som inte är ett läkemedel, blod eller filler) ytligt injiceras i huden

IVO bedömer att Platelet rich plasma, PRP omfattas av Lag (2021:363) om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar. Oavsett om PRP injiceras ytligt eller inte så omfattas inte PRP av undantaget då PRP består av blodplasma.

 • Verksamheter som redan bedrivs men inte har anmälts ska anmälas senast den 1 september 2021.
 • Ny verksamhet som startas 30 juni-31 juli 2021 ska anmälas senast den 1 september 2021. 
 • Ny verksamhet som startas från och med den 1 augusti 2021 ska anmälas en månad före start.

För verksamheter som redan anmälts till vårdgivarregistret gäller följande:

 • Estetiska injektionsbehandlingar - ingen ny anmälan behöver göras.
 • Estetiska kirurgiska ingrepp - anmälan ska göras senast den 1 september 2021.

Anmälningsblanketten till vårdgivarregistret hittar du här.

På sidan två i blanketten ska verksamhetens inriktning beskrivas genom att de koder som är aktuella för verksamhetens inriktning fylls i. Du behöver även skriva om verksamheten ska utföra estetiska kirurgiska ingrepp, estetiska injektionsbehandlingar eller båda delar. Om du endast kommer att bedriva en av verksamhetsinriktningarna ska du bara ange den. Om du ska bedriva båda inriktningarna, ska båda stå med på det sätt som anges nedan.

Exempel:

Beskriv verksamhetens inriktning genom att ange koder från kodlistan på sidan 4 (fler koder får anges)

B18 Estetiska kirurgiska ingrepp och B19 Estetiska injektionsbehandlingar.

Mer information för privatpersoner

På den här sidan finns information för privatpersoner.