Beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Enligt 3 kap. 19 a § socialtjänstförordningen ska socialnämnden anmäla beslut som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem till IVO.

IVO har tagit fram en blankett för anmälan av sådana beslut. Blanketten, som socialnämnden fyller i, ska sändas till IVO:s regionala kontor så fort ett beslut har tagits.

Gå till blanketten Anmälan om beslut om placering som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i familjehemmet eller jourhemmet.