Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.

I socialtjänstlagen (SoL) regleras möjligheten att flytta över ett pågående ärende som rör en enskild från en kommun till en annan kommun. Ärendet ska avse vård eller annan åtgärd enligt SoL, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) eller lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM). Om kommunerna inte själva kommer överens kan frågan prövas av Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Prövningen av om ett ärende ska flyttas över sker i två steg.

Steg ett

Den kommun som anser att handläggningen av ett ärende ska flyttas över ska först sända en skriftlig begäran till den andra kommunen enligt 2 a kap. 10 § SoL.

Steg två

Om berörda kommuner inte är överens om att flytta över ärendet eller om den andra kommunen inte har svarat skriftligt inom en månad, får den kommun som begärt överflyttning ansöka om överflyttning hos IVO enligt 2 a kap. 11 § SoL.

Ytterligare information

På undersidorna finns information om hur du ansöker, återkallar en ansökan, överklagar ett beslut och vilka förhållanden som inte omfattas av överflyttningsreglerna, samt hänvisningar för vägledning av momenten i 2 a kap. 10 § SoL.