För dig som yrkesverksam

Här kan du som arbetar inom vården och omsorgen hitta information som rör frågor där du behöver ha kontakt med IVO.


Apoteksverksamhet

Den som bedriver apoteksverksamhet betraktas som vårdgivare och ska anmäla verksamheten till IVO:s vårdgivarregister. Vårdgivare ska bland annat arbeta systematiskt med patientsäkerhet och även se till att personalen kan fullgöra sin anmälningsskyldighet.


Beslut om placering av fler än tre barn i familje- eller jourhem

Enligt 3 kap. 19 a § socialtjänstförordningen  ska socialnämnden anmäla beslut som innebär att fler än tre barn eller unga kommer att vara placerade i ett familje- eller jourhem till IVO.


Biobanksregistret

Biobanksregistret används främst för tillsyn och framställning av statistik. När en huvudman beslutat att inrätta en biobank, ska en anmälan lämnas till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Blodverksamhet

Det är viktigt med hög kvalitet och säkerhet vid hantering av blod. Därför måste blodverksamheter kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Donation och transplantation

Donations- och transplantationsverksamheter måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste verksamheterna kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar

Den 1 juli 2021 trädde nya regler om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska injektionsbehandlingar i kraft.


Förteckning över barn i familjehem

Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem.


Information till IVO från Patientnämnden

Patientnämnden är en viktig informationskälla för IVO. När patientnämnden får kunskap om förhållanden eller enskilda händelser som kan vara av betydelse för IVO, ska informationen lämnas via denna blankett. Inga personuppgifter ska anges.


Journalhantering när privat verksamhet upphör

Om en privat verksamhet inom hälso- och sjukvården upphör och vårdgivaren inte kan ta hand om patientjournalerna, kan den ansvarige ansöka hos Inspektionen för vård och omsorg (IVO) för omhändertagande av journalerna.


Leverantör för samhällsviktiga tjänster

Den vårdgivare som inom ramen för NIS-regleringen identifierar sig som en leverantör av en samhällsviktig tjänst, ska anmäla det till berörd tillsynsmyndighet.


Läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende

Vårdgivare som erbjuder läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende ska anmäla det till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Ny hälso- och sjukvårdsverksamhet

Vårdgivare är enligt patientsäkerhetslagen skyldiga att anmäla ny hälso- och sjukvårdsverksamhet till IVO. Myndigheten ansvarar för vårdgivarregistret som innehåller verksamheter som utför hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.


Offentligt driven verksamhet

Kommuner och regioner som ska bedriva viss verksamhet enligt socialtjänstlagen, SoL, eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, måste anmäla verksamheten till IVO.


Privat assistansanordnare

Kommuner och Försäkringskassan är skyldiga att anmäla till IVO om det finns anledning att anta att en tillståndshavares lämplighet för att bedriva verksamhet med personlig assistans kan ifrågasättas (15 § p 11 LSS och 110 kap. 42 a § SFB).


Psykiatrisk tvångsvård

Vårdgivare som ska anmäla tvångsåtgärder inom psykiatrin: Inskränkning i patientens rätt att använda elektroniska kommunikationstjänster samt övervakning av försändelser, och även beslut om fastspänning med bälte eller avskiljande.


Säkerhetsregistret

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.


Vävnadsinrättningar

Vävnadsinrättningar måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste vävnadsinrättningar kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).


Överflyttning av ärenden mellan kommuner

Ett pågående ärende som avser vård eller någon annan åtgärd i fråga om en enskild person kan flyttas över till en annan kommun.