Donation och transplantation

Donations- och transplantationsverksamheter måste ha hög kvalitet och säkerhet. Därför måste verksamheterna kontinuerligt rapportera avvikande händelser till Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Verksamheter som hanterar organ ska ha hög kvalitet och säkerhet. Till grund för arbetet ligger bland annat lagen om kvalitets- och säkerhetsnormer vid hantering av mänskliga organ och flera bindande EG-direktiv och föreskrifter.

Förutom kontinuerlig rapportering av avvikande händelser till IVO ska även en årlig rapport över verksamheten skickas in.

Händelserapportering

Alla allvarliga avvikande (negativa) händelser och biverkningar inom verksamheten ska anmälas till IVO.

Allvarliga händelser där en patient har drabbats eller utsatts för risk att drabbas av allvarlig skada eller sjukdom ska även anmälas enligt lex Maria.

Blanketter

Blanketter för "Anmälan om allvarlig biverkning hantering mänskliga organ" och "Anmälan allvarlig avvikande händelse hantering mänskliga organ".

Årlig rapportering

Verksamhetschefen ska senast den 30 april lämna in en årlig rapport till IVO för den verksamhet som har bedrivits under föregående år, inklusive de allvarliga biverkningar och allvarliga avvikande händelser som har anmälts.

Blanketter

Blanketter för "Årlig rapport från transplantationscentrum" samt "Årlig rapport om allvarliga avvikande händelser vid transplantation".

Register

IVO ansvarar för ett nationellt register där transplantations- eller donationsverksamhet med tillstånd registreras.

Tillsyn

IVO bedriver tillsyn ur ett hälso- och sjukvårdsperspektiv med fokus på patientsäkerhet och med föreskrifter om hantering av mänskliga organ avsedda för transplantation, donation och tillvaratagande av organ, vävnader och celler.