Säkerhetsregistret

Alla verksamheter som ger psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård, liksom de som har enheter för rättspsykiatrisk undersökning, måste anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) säkerhetsregister.

Det är alltid vårdgivaren som har det yttersta ansvaret för att anmäla verksamheten till säkerhetsregistret. I regionerna har fullmäktige eller den nämnd, det utskott etc. som utövar ledningen av hälso- och sjukvården det yttersta ansvaret för att anmälan görs.

Anmälan ska innehålla uppgifter om:

  • verksamhetens inriktning
  • var verksamheten ska bedrivas
  • vem som är verksamhetschef, cheföverläkare och säkerhetsansvarig
  • namn på anmälningsskyldig enligt 3 kap. 6 § PSL
  • den patientförsäkring som tecknats
  • säkerhetsanpassning och säkerhetsklassificering.

Blankett

Anmälan av säkerhetsrelaterade uppgifter PSL.

Alla som bedriver verksamhet på hälso- och sjukvårdens område och som står under IVO:s tillsyn måste anmäla detta till IVO. Anmälningsskyldigheten har i första hand motiverats av att IVO måste få kännedom om all verksamhet som omfattas av myndighetens tillsynsansvar.

Psykiatrisk tvångsvård och rättspsykiatrisk vård får enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård och lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård endast ges på en sjukvårdsinrättning som drivs av en region.

Om verksamheten förändras eller flyttas ska detta anmälas till IVO inom en månad efter beslutet. Till förändringar som ska anmälas räknas även byte av verksamhetschef, cheföverläkare, säkerhetsansvarig, samt lex Maria ansvarig. Om en verksamhet läggs ned ska detta utan dröjsmål anmälas till IVO.

Beställningar:

De flesta beställningar till säkerhetsregistret rör vilka verksamheter som bedriver en viss typ av vård samt vilken säkerhetsklassificering de har. Beställningar görs inte särskilt ofta, så handläggningstiden är i de flesta fall kort.

​Beställningar kan göras via e-post till registerfragor@ivo.se.​​​​​​​​