Anmäl offentligt bedriven vård eller omsorg

Verksamheter inom vård eller omsorg som bedrivs av en kommun eller en region ska anmälas till IVO:s register. Det är kostnadsfritt att göra denna anmälan, liksom att anmäla ändringar i verksamheten.

Anmäl offentligt bedriven hälso- och sjukvård till vårdgivarregistret 

Kommuner och regioner som bedriver hälso- och sjukvård är vårdgivare i lagens mening och ska anmäla sin verksamhet till IVO:s vårdgivarregister:

Om verksamheten helt eller till väsentlig del förändras eller flyttas ska det anmälas till IVO inom en månad efter genomförandet.

Anmäl offentligt bedriven omsorg enligt SoL och LSS

Kommuner ska anmäla till IVO att de bedriver sådan verksamhet som för en privat aktör är tillståndspliktig.

Kommuner använder samma blanketter för att anmäla ändringar i verksamheten.

Här finns information riktat till specifikt kommuner om tillståndsprövning av privata verksamheter.