Förteckning över barn i familjehem

Socialnämnden har skyldighet att föra förteckning över de barn som enligt nämndens beslut vistas i familjehem eller annat enskilt hem.

Socialnämnden ska senast den 31 januari varje år skicka en kopia av förteckningen till IVO (7 kap. 1 § socialtjänstförordningen [2001:937]). Blanketten ska skickas till den avdelning på IVO som har tillsyn över kommunen.

Blankett

Förtydliganden vad gäller uppgifter till blanketten:

Vad gäller mamma-barn placering. Det är barn under 18 år som ska redovisas så föräldern ska inte redovisas, om det inte är så att även föräldern är under 18 år med eget beslut om placering.

Vid sekretessmarkering, fyll endast i barnets initialer och födelseår samt gör en notering att det är sekretess, skriv inte ut uppgifter om familjehemmet.

Blanketten SoL/Förteckning över barn i familjehem.