Ansökan till IVO

Vid ansökan till IVO använd IVO:s ansökningsblankett, se länk under rubriken "Blankett" längre ner på sidan. 

För att IVO ska kunna pröva ansökan ska beslutet att ansöka hos IVO vara fattat enligt 2 a kap. 11 § SoL och av rätt delegat. I ansökningsblanketten framgår vilka bilagor som ska bifogas, bland annat avseende rätt delegat. Ansökningsblanketten kan med fördel även användas när beslutande är behörig nämnd, utskott eller ordförande i nämnden. 

Bilagor till ansökan

Till ansökan ska följande bifogas:

  • Justerat beslutsprotokoll från behörig nämnd eller utskott, alternativt beslut av ordförande i nämnden. Vid beslut av tjänsteman ska delegationsordning som styrker att tjänstemannen är behörig att ansöka om överflyttning av ärende bifogas.
  • Kopia av begäran om överflyttning som har skickats till den andra kommunen.
  • Kopia av den andra kommunens svar på begäran.
  • Kopia av det beslutsunderlag som nämnd eller utskott har tagit del av (gäller i de fall när ansökningsblanketten inte har utgjort beslutsunderlag för nämnd eller utskott).

Blankett

Ansökan om överflyttning av ärende skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro

Länk till sidan med blanketten, öppnas i eget fönster

IVO:s handläggningstid

IVO ska pröva ansökan så snart som möjligt. Beslut i ärendet ska meddelas inom tre månader från det att ansökan kom in. Om det finns särskilda skäl får beslutet fattas senare. Det kan bli aktuellt i de fall ansökan inte är fullständig och IVO begär in komplettering från den sökande kommunen.