Överklagande av IVO:s beslut

Det går att överklaga IVO:s beslut som rör överflyttning av ärenden mellan kommuner. Överklagan ställs till Förvaltningsrätten i Karlstad, men skickas eller lämnas in till avdelning mitt på IVO.

Tiden för att överklaga är tre veckor räknat från det datum beslutet meddelades, det vill säga från det datum när beslutet expedierades. Om överklagandet kommit in i rätt tid överlämnar IVO det till Förvaltningsrätten i Karlstad för prövning. Förvaltningsrätten kommunicerar därefter överklagandet med motparten. IVO skickar inget meddelande till berörda kommuner om att beslutet är överklagat eller har vunnit laga kraft.

När det gäller förvaltningsdomstolarna finns ingen lagstadgad handläggningstid för när domstolarna ska ha avgjort ett överklagat beslut gällande överflyttning. 

Förvaltningsdomstolarnas handläggningstid är generellt sett betydligt längre än IVO:s handläggningstid som i de flesta fall understiger tre månader.

Det finns ingen bestämmelse om att ett beslut om överflyttning av ärende ska gälla omedelbart. Om kommunerna inte kommer överens om annat, eller om beslutet har överklagats till förvaltningsdomstol, innebär det att den kommun som ansökt om överflyttning har kvar ansvaret till dess att IVO:s beslut eller domstolens avgörande har vunnit laga kraft. I detta ansvar ingår att under denna tid vidta alla nödvändiga åtgärder för den enskilde. Det kan till exempel innebära att den sökande kommunen kan behöva ingå ett avtal med annan kommun eller extern utförare i enlighet med 2 kap. 5 § SoL för att en insats ska kunna verkställas. I de fall när den andra kommunen övertar ärendet fortsätter verkställigheten av beslutet i den kommunen.

Överklagan skickas till:

Inspektionen för vård och omsorg
Avdelning mitt
Box 423
701 48 Örebro