Allvarliga brister vid akutmottagningen på Akademiska sjukhuset i Uppsala

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har genomfört tillsyn av akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala och identifierat allvarliga brister i verksamheten, som kan medföra att patienter inte alltid får en god och säker vård.

IVO har under en längre tid noterat brister vid akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Vid  en inspektion som genomfördes under februari månad  på akutmottagningen konstaterade IVO att allvarliga brister kvarstår i verksamheten.

 

Åtgärder har inte haft avsedd effekt

IVO såg att de åtgärder vårdgivaren hittills har vidtagit inte haft avsedd effekt och att patienter fortsatt riskerar att drabbas av vårdskador. De brister som IVO har sett i tillsynen är bland annat att:

  • Patienter har riskerat att försämras i sitt tillstånd då de fått vänta orimligt länge på läkarbedömning.
  • Patienter som vårdats på akutmottagningen har inte övervakas i den utsträckning som varit medicinskt motiverad.
  • Patienter som bedömts vara i behov av en högre vårdnivå har inte fått tillgång till en sådan vårdplats.
  • Patienter har inte fått den omvårdnad som varit motiverad utifrån patientens individuella behov.

Beslut utan föreläggande förenat med vite

Med hänsyn till den pressade situationen med anledning av spridningen av covid-19, ser IVO inte att det är ändamålsenligt att fatta ett beslut om föreläggande förenat med vite. Därför avslutas ärendet med ett beslut som redogör för bristerna, utan att ställa krav på att vårdgivaren ska återrapportera de åtgärder som vidtas för att komma tillrätta med bristerna. 

 

– Bristerna är allvarliga och i normala fall skulle IVO ha meddelat ett beslut om att vårdgivaren ska redovisa vidtagna åtgärder till oss, inom en viss angiven tid. Men vi har gjort bedömningen att det inte med krav på återrapportering under viss och kort tid skulle gagna patientsäkerheten  i det pressade läge som råder just nu, säger Peder Carlsson, avdelningschef på IVO.

 

Tillsynsbeslutet har meddelats

IVO hade i förra veckan (vecka 16) ett uppföljande möte med företrädare för verksamheten vid Akademiska sjukhuset, för att meddela beslutet från tillsynen. Det är viktigt att från IVO:s sida framhålla att vårdgivaren även under rådande omständigheter är skyldig att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och säkerställa att samtliga patienter tillförsäkras en god och säker vård. Det är därför av största vikt att vårdgivaren vidtar de åtgärder, som trots dessa extraordinära förhållanden, är möjliga att genomföra för att förebygga risker i verksamheten.

 

Beslutet kommer att följas upp

IVO kommer att följa upp beslutet när den rådande situationen i samhället och hälso- och sjukvården har normaliserats, eller vid tidigare tillfälle om man finner det befogat.

 

 

 

 

 

Senast uppdaterad 2020-04-20