För en trygg och säker vård och omsorg

Inspektionen för vård och omsorg granskar att vården och omsorgen följer lagar och regler. Patienter och brukare ska få insatser som är säkra och av god kvalitet.
Illustration av en kvinna som lyssnar på en ung pojkes hjärta med ett stetoskop

Anmälningar enligt lex Maria

Under år 2023 var Kalmar län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 33,5. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 480.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2023
Visar ett stapeldiagram över antalet lex Maria-anmälningar per län, år 2023