Statistik

Här hittar du statistik från Inspektionen för vård och omsorg. Siffrorna publiceras årsvis och är uppdelade efter ärendeslag. Statistiken presenteras både i interaktiva diagram och i tabeller.

Anmälningar enligt lex Maria

Under år 2023 var Kalmar län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 33,5. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 480.

Antal avslutade ärenden per 100 000 invånare, år 2023

Anmälningar enligt lex Sarah

Under 2023 inkom 1 165 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en ökning med 34 anmälningar jämfört med år 2022. Antalet anmälningar under 2023 låg i linje med det historiska genomsnittet.

Antal registrerade anmälningar

Ej verkställda beslut

Inom äldreomsorgen gällde nästan fyra av fem ärenden särskilt boende under år 2023. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

Antal registrerade ärenden per år

Antal klagomål enligt patientsäkerhetslagen per år

Varje år inkommer runt 6 000 klagomål till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Det är något färre sedan lagförändringen trädde ikraft den 1 januari 2018 då IVO:s utredningsskyldighet begränsades.

Antal klagomål enligt patientsäkerhetslagen per år