Lex Maria-anmälningar

Under 2023 inkom 2 333 lex Maria-anmälningarna till IVO. Det var en ökning med 260 anmälningar jämfört med år 2022. Över tid har det totala antalet anmälningar varit relativt stabilt.

Diagrammet ovan visar antalet lex Maria-anmälningar som kommit in till IVO sedan 2015. Före 2018 fanns det ett krav på att anmäla självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt. När kravet togs bort syns en tydlig nedgång i antalet anmälningar.

Antal anmälningar per län

Under år 2023 var Kalmar län det län där lex Maria-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 33,5. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 480.

Sett till befolkningens storlek var antalet anmälningar enligt lex Maria högst i Kalmar och lägst i Dalarna. Genomsnittet för hela Sverige var 21,8 per 100 000 invånare. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att vården i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig mellan länen, till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs och befolkningens ålder.

Antal anmälningar per verksamhetsområde 

De sex verksamhetsområden som hade flest anmälningar enligt lex Maria under 2023 stod tillsammans för nära 1 800 anmälningar under 2022. Närmare fyra av fem anmälningar gällde något av dessa verksamhetsområden.

Under 2023 gällde flest anmälningar kirurgi med 451 stycken, följt av primärvård utom hemsjukvård som hade 400 anmälningar.

Antal anmälningar per åldersgrupp

Under 2023 berörde flest lex Maria-anmälningar äldre personer. Över 1 000 anmälningar, nästan hälften, gällde denna åldersgrupp som var 65 år eller äldre. Ungefär en av tio anmälningar gällde barn under 18 år och resten vuxna mellan 18 och 64 år.

Senast uppdaterad 2023-12-12