Tillgänglighetsredogörelse för IVO.se

Här beskrivs IVO:s arbete med tillgänglighet på ivo.se och hur IVO uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Här framgår också hur du kontaktar IVO om du upptäcker brister.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (läs om bristerna nedan).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från IVO.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivningen nedan, så kan du meddela IVO.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

IVO strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att IVO inte uppfyller lagens krav, meddela myndigheten så att vi får veta att problemet finns.

Det gör du  genom att kontakta IVO:s registratur via:

Glöm inte att lämna dina kontaktuppgifter om du vill att IVO återkopplar till dig.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service och den till lagen knutna standarden Web Content Accessibility Guidelines version 2.1 nivå AA. Bristerna beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Följande delar har bristande förenlighet med lagkraven:

 • PDF:er saknar i vissa fall bild- eller alt-texter.
 • Filmer inbäddade på ivo.se kan sakna textning och/eller syntolkning.
 • Excel- och Word-dokument saknar PDF-motsvarigheter.
 • Tabeller som kan vara svåra att tyda.

IVO:s tjänst Placeringsstöd för HVB och Stödboende uppfyller inte tillgänglighetskraven. Bristerna består i:

 • att navigering via tangentbord eller andra hjälpmedel, utöver mus, är begränsad eller måste ske på ett sätt som inte är standardmässigt.
 • att textstorlek inte kan ändras via webbläsarens inställningar.
 • att webbläsares zoom-funktion inte fungerar fullt ut ihop med funktioner och innehåll i verktyget.
 • att vissa länkar inte signalerar att det är länkar.
 • att delar av grafiken och texten inte har tillräcklig kontrast och därmed inte uppfyller kravet om läsbarhet.

IVO arbetar för att åtgärda dessa brister.

Innehåll som inte omfattas av lagen:

Det innehåll som beskrivs här är inte fullt tillgängligt, men undantas enligt 9 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service:

 • Dokument som är äldre än 23 sep 2018 är i vissa fall inte helt tillgängliga. Det kan handla om exempelvis avsaknad av bild/alt-texter.
 • Filmer inlänkade på ivo.se kan sakna textning och/eller syntolkning.

Hur vi testat webbplatsen

IVO testar löpande tillgängligheten både genom automatiska oberoende tester, och självskattade tester.

Tillgängligheten för ivo.se kontrollerades senast genom automatiska oberoende tester och interna tester 2023-06-08.

Redogörelsen uppdaterades senast 2023-06-09.

Senast uppdaterad 2023-06-09