Om IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

IVO, som startades 2013, är en statlig myndighet som sorterar under socialdepartementet.

I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. 

IVO:s vision

 • Vi har koll!
 • Vi skapar lärande!
 • Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre!

IVO:s verksamhetsidé

Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Så bidrar IVO:s tillsyn till bättre vård och omsorg:

 • Inspektioner samt hantering av anmälningar och klagomål
 • Analys och vägledning
 • Tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna
 • Riskbaserad tillsyn

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna

IVO granskar:

 • Hur vården och omsorgen utförs.
 • Vilka förutsättningar verksamheterna har för att kunna leverera kvalitet och säkerhet.

Målet är alltid:

 • Att bidra till en vård och omsorg som är av god kvalitet och som är säker.

IVO:s bild av svensk vård och omsorg  grundar sig bland annat på

 • Tillståndsansökningar
 • Tillsynsinsatser inom hälso- och sjukvården, inklusive klagomål från enskilda.
 • Tillsynsinsatser inom socialtjänsten, inklusive anmälningar till IVO.
 • Samtal till upplysningstjänst från privatpersoner.
 • Samtal till upplysningstjänst från yrkesverksamma.
 • Lex Maria-anmälningar.
 • Lex Sarah-anmälningar.

IVO:s arbete i korthet

Tillsynsbeslut 

Ärendena består bland annat av:

 • Klagomålsärenden från enskilda patienter eller anhöriga
 • Anmälningsärenden enligt
  lex Sarah 
  lex Maria
 • Egeninitierade ärenden och regeringsuppdrag

Olika typer av anmälningar som IVO hanterar.

Inspektioner 

Inspektionerna är antingen föranmälda eller oanmälda och genomförs både i egeninitierade ärenden och i samband med utredning av anmälningar och klagomål som inkommit till myndigheten. Förutom inspektioner görs även besök hos vård- och omsorgsgivarna där samlade resultat från tillsynsverksamheten redovisas, i syfte att åstadkomma ett brett och systematiskt lärande.

Tillståndsbeslut 

Utöver tillsynen ansvarar IVO också för tillståndsprövning. Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel verksamhet som omfattar personlig assistans och behandlingshem för barn och ungdomar.

En regionaliserad verksamhet

De ca 400 inspektörerna vid sex regionala avdelningar runt om i landet genomför inspektioner och utreder anmälningar och klagomål. Dessutom finns avdelningen för tillståndsprövning i Stockholm. Utredare vid avdelningen för analys arbetar med analys och återföring av tillsynens resultat.