Om IVO

IVO ansvarar för tillsyn över hälso- och sjukvård, hälso- och sjukvårdspersonal, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Myndigheten ansvarar också för viss tillståndsprövning.

I tillsynsuppdraget ingår handläggningen av anmälningar, till exempel lex Sarah, lex Maria och kommunernas skyldighet att rapportera ej verkställda beslut. 

IVO:s vision

 • Vi har koll!
 • Vi skapar lärande!
 • Vi gör vården och omsorgen säkrare och bättre!

 

IVO:s verksamhetsidé

Vi finns till för vård- och omsorgstagarna och vårt uppdrag är att genom tillsyn och tillståndsprövning bidra till en vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Så bidrar IVO:s tillsyn till bättre vård och omsorg:

 • Inspektioner samt hantering av anmälningar och klagomål
 • Analys och vägledning
 • Tillsynsåterföring och vägledning till verksamheterna
 • Riskbaserad tillsyn

 

IVO finns till för vård- och omsorgstagarna

IVO granskar:

 • Hur vården och omsorgen utförs.
 • Vilka förutsättningar verksamheterna har för att kunna leverera kvalitet och säkerhet.

Målet är alltid:

 • Att bidra till en vård och omsorg som är av god kvalitet och som är säker.

IVO:s bild av svensk vård och omsorg  grundar sig bland annat på

 • Tillståndsansökningar
 • Tillsynsinsatser inom hälso- och sjukvården, inklusive klagomål från enskilda.
 • Tillsynsinsatser inom socialtjänsten, inklusive anmälningar till IVO.
 • Samtal till upplysningstjänst från privatpersoner.
 • Samtal till upplysningstjänst från yrkesverksamma.
 • Lex Maria-anmälningar.
 • Lex Sarah-anmälningar.

IVO:s arbete i korthet

Under 2018 resulterade arbetet på IVO i:

 • Ca 31 000 tillsynsbeslut
 • Ca 1 600 inspektioner
 • Ca 4 100 beslut som rör tillståndsprövning

 

31 000 tillsynsbeslut under 2018 

Ärendena består bland annat av:

 • Klagomålsärenden från enskilda patienter eller anhöriga
 • Anmälningsärenden enligt lex Sarah och lex Maria
 • Egeninitierade ärenden och regeringsuppdrag

Olika typer av anmälningar som IVO hanterar >

 

1 600  inspektioner under  2018

Inspektionerna är antingen föranmälda eller oanmälda och genomförs både i egeninitierade ärenden och i samband med utredning av anmälningar och klagomål som inkommit till myndigheten. Förutom inspektioner görs även besök hos vård- och omsorgsgivarna där samlade resultat från tillsynsverksamheten redovisas, i syfte att åstadkomma ett brett och systematiskt lärande.

I takt med att antalet ensamkommande barn fortsatt att minska i kommunerna, har också antalet planerade inspektioner minskat under verksamhetsåret 2018. Detta är en följd av att ett stort antal verksamheter som tagit emot ensamkommande barn har lagts ned innan inspektion hunnit genomföras. 

 

4 100 tillståndsbeslut under 2018

Utöver tillsynen ansvarar IVO också för tillståndsprövning. Tillstånd krävs för att bedriva viss verksamhet i privat regi, till exempel verksamhet som omfattar personlig assistans och behandlingshem för barn och ungdomar.

 

En regionaliserad verksamhet

De ca 600 inspektörerna vid sex regionala avdelningar runt om i landet genomför inspektioner och utreder anmälningar och klagomål. Dessutom finns avdelningen för tillståndsprövning i Stockholm. Utredare vid analysenheten arbetar med analys och återföring av tillsynens resultat.

 • Arbeta hos oss

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) är en spännande kunskapsorganisation med en stimulerande arbetsmiljö och goda utvecklingsmöjligheter. 

 • IVO internationellt

  IVO medverkar i olika internationella nätverk. Socialdepartementet har utsett IVO till expertmyndighet inom några områden och myndigheten deltar även i vissa EU-projekt.

 • IVO:s behandling av personuppgifter

  Den 25 maj 2018 började EU:s dataskyddsförordning tillämpas. Här kan du läsa om vad en personuppgift är, hur IVO behandlar personuppgifter och vilka rättigheter du har.

 • Om webbplatsen

  På webbplatsen finns fakta och information om Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) verksamhet. Vi arbetar löpande med att uppdatera och förbättra webbplatsen för att du som besökare ska hitta rätt.

 • Organisation

  IVO är en myndighet med cirka 750 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex regionala avdelningar runt om i landet. Avdelningen för tillståndsprövning är placerad i Stockholm, liksom myndighetens två övergripande avdelningar.

 • Other languages

  På den här sidan hittar du grundläggande information om IVO översatt till engelska och våra nationella minoritetsspråk. 

 • Press

  Här hittar du nyheter, bilder och annan information om Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

 • Remissvar

  Här finns Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) svar på de utredningsförslag som regeringen eller andra myndigheter har skickat ut på remiss.

 • RSS

  Du kan effektivt bevaka våra nyheter genom att prenumerera på dem via RSS. Nyheterna skickas automatiskt till din RSS-läsare så fort de publiceras på vår webbplats.

 • Skrivelser

  Här publiceras Inspektionen för vård och omsorgs (IVO) skrivelser. 

 • Statistik

  Här nedan finns ingångar till ett urval av IVO:s statistik inom olika områden.

 • Uppdrag

  IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

 • Upphandlingar

  Inspektionen för vård och omsorg (IVO) följer lagen om offentlig upphandling. Här hittar du information om IVO:s pågående upphandlingar.