IVO:s uppdrag och organisation

IVO är en statlig myndighet under Socialdepartementet och får varje år regleringsbrev från regeringen. IVO:s främsta uppgift är att svara för tillsyn och tillståndsprövning inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Myndigheten har cirka 800 anställda. Arbetet med tillsyn bedrivs vid sex tillsynsavdelningar runt om i landet. Avdelningarna för tillståndsprövning och analys är placerade i Stockholm, liksom myndighetens tre övergripande avdelningar.

Tillsynsavdelningar

Tillsynen bedrivs vid de sex tillsynsavdelningarna som är placerade i Umeå (nord),  Stockholm (öst), Örebro (mitt), Jönköping (sydöst), Göteborg (sydväst) och Malmö (syd). Samtliga tillsynsavdelningar ansvarar för:

 • Tillsyn över verksamheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten.
 • Tillsyn över legitimerad personal, inklusive anmälningar till Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) angående återkallelse av legitimation och annan behörighet.
 • Enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen.

Utöver detta har tillsynsavdelningarna särskilda ansvarsområden enligt följande:

Avdelning nord

 • Handläggning av varningar från IMI (informationssystemet för EU:s inre marknad) beträffande underrättelse från andra europeiska länder om behörighetsinskränkningar för hälso- och sjukvårdspersonal.
 • Kontroll av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal, KALP.

Avdelning öst

 • Ärenden om förstöring av patientjournaler.
 • Tillsyn av verksamheter som hanterar blod och vävnader samt samordning av myndighetens blod- och vävnadsverksamhet.
 • Samordning av myndighetens verksamhet angående medicintekniska produkter och apotekstillsyn.
 • Ägar- och ledningsprövning enligt SoL och LSS.

Avdelning mitt

 • Överflyttning av ärenden mellan kommuner enligt SoL.

Avdelning sydöst

 • Ej verkställda beslut och gynnande domar.

Avdelning sydväst

 • Samordning av barn- och ungdomslinjen.

Avdelning syd

 • Hantering om anmälningar enligt lagen om informationssäkerhet för samhällsviktiga och digitala tjänster (NIS-regelverket).

Avdelning för tillståndsprövning

Avdelning för tillståndsprövning, belägen i Stockholm, ansvarar för tillståndsprövning för enskilda verksamheter enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och viss tillståndsprövning inom hälso- och sjukvården.

Avdelning för analys

Avdelning för analys ansvarar för analys och metodutveckling, tillämpad datadriven analys, hantering av statistik och register samt upplysningstjänst.

Myndighetsövergripande avdelningar

Generaldirektören och de tre myndighetsövergripande avdelningarna har kontor i Stockholm. De myndighetsövergripande avdelningarna är generaldirektörens stab, avdelning för planering och kommunikation samt avdelning för verksamhetsstöd.

Generaldirektörens stab ger generaldirektören stöd bland annat när det gäller arbetet med myndighetens ledningsgrupp och myndighetsledningens omvärldskontakter. Där finns också en centralt placerad rättsenhet.

Avdelning för verksamhetsstöd ansvarar för myndighetens registratur, ekonomi, IT, HR, upphandling, säkerhet och intern service. 

Avdelning för planering och kommunikation ansvarar för myndighetens presstjänst, webbredaktion, strategiska kommunikationsarbete samt samordning och stöd till myndigheten avseende planering och beredning i syfte att säkerställa att myndighetens bedömningar och beslutsfattande sker enhetligt, effektivt och strategiskt.

Sofia Wallström är myndighetschef

IVO är en så kallad enrådighetsmyndighet med en generaldirektör som myndighetschef. Det innebär att det är generaldirektören som ensamt ansvarar inför regeringen för verksamheten.

Regeringen utsåg 2019 Sofia Wallström till ny generaldirektör för IVO.

Sofia Wallström har varit generaldirektör för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) 2013-2019. Hon är född 1969 och är utbildad jurist.

Sofia Wallström har mångårig erfarenhet från Regeringskansliet, såväl inom Socialdepartementet som Finansdepartementet. Hon har också erfarenhet från flera uppdrag som särskild utredare åt regeringen. 

Ledningsgruppen bistår generaldirektören

IVO:s ledningsgrupp består av följande personer:

 • Sofia Wallström, generaldirektör
 • Patrick Barringer, chef för avdelning syd i Malmö
 • Anki Bystedt, chef för avdelningen för tillståndsprövning
 • Peder Carlsson, chef för avdelning mitt i Örebro
 • Anna Carlström, chef för generaldirektörens stab
 • Ann Einerth, tf chef för avdelning Öst i Stockholm
 • Tommy Hansen, chef för avdelningen för verksamhetsstöd
 • Cherine Khalil, kommunikationschef och chef för avdelningen för planering och kommunikation
 • Daniel Lilja, chef för avdelning sydöst i Jönköping 
 • Anna Bennet-Bark, tf chef för avdelningen för analys
 • Lars Fröding, interimchef för avdelning sydväst i Göteborg
 • Marie Åberg, chef för avdelning nord i Umeå
 • Karin Lewin, chefsjurist
 • Pierre Campenfeldt, tillsynschefläkare

Insynsråd

Vid IVO finns ett insynsråd som utses av regeringen. Rådets uppgifter är att utöva insyn och att ge generaldirektören råd. Generaldirektören är ordförande i insynsrådet. Rådet har inte rätt att ta några beslut. Utöver generaldirektören ingår följande nio personer i rådet:

 • Mia Frisk, regionråd, Region Jönköpings län (KD)
 • Pernilla Henriksson, äldreomsorgsdirektör i Umeå kommun
 • Fredrik Holmberg, överdirektör, Skatteverket
 • Lotta Håkansson, förbundsordförande, Reumatikerförbundet  
 • Staffan Johansson, professor i socialt arbete, Göteborgs universitet 
 • Eric Leijonram, chefsjurist, Finansinspektionen
 • Christine Lorne, primärvårdsregionråd, Region Stockholm (C)
 • Anders Morin, ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv 
 • Jesper Skalberg Karlsson, riksdagsledamot (M)

Organisationsschema

 

Senast uppdaterad 2024-01-17