Uppdrag att genomföra tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna

Regeringen har gett Inspektionen för vård och omsorg (IVO) i uppdrag att genomföra en tillsyn av den katastrofmedicinska beredskapen i regionerna.

Under tillsynen har IVO, bland annat, gjort följande iakttagelser:

  • Samtliga regioner har brist på vårdpersonal. Detta försvårar eskalering av vårdplatser som svarar upp mot kravet i 5 kap. 2 § hälso- och sjukvårdslagen (2017:30). 
  • De katastrofmedicinska beredskapsplanerna i regionerna revideras fortlöpande, men revideringsintervallet varierar mellan ett till åtta år. Det är i flera fall inte tillräckligt, eftersom alla regioner därmed inte gör fortlöpande uppdateringar mot bakgrund av uppkomna händelser och risker.
  • All berörd personal har inte fått den utbildning och övning som behövs för att upprätthålla den katastrofmedicinska beredskapen och genomföra insatser vid allvarlig händelse, fredstida kriser, höjd beredskap eller ytterst krig 
  • Samtliga regioner har en planering för lagerhållning av medicinteknisk utrustning, förbrukningsmateriel och läkemedel anpassat till de behov som kan uppstå vid allvarlig händelse, men planeringen medför inte att tillräcklig beredskap kan uppnås.

Redovisningen av regeringsuppdraget har överlämnats till regeringen den 1 september 2022.

Senast uppdaterad 2022-09-01