Klagomål enligt patientsäkerhetslagen (PSL)

Under år 2023 fick IVO in 5 953 klagomål enligt patientsäkerhetslagen. Det var 257 färre klagomål jämfört med år 2022.

Varje år inkommer runt 6 000 klagomål till IVO enligt patientsäkerhetslagen. Det är något färre sedan lagförändringen trädde ikraft den 1 januari 2018 då IVO:s utredningsskyldighet begränsades. Numera måste ett klagomål först anmälas till ansvarig vårdgivare, vilket kan ske genom att klagomålet framförs direkt till vårdgivaren eller med hjälp av en patientnämnd i regionen. Först därefter kan ett formellt klagomål lämnas till IVO.

Vanligast med klagomål från patienter

Ett klagomål enligt patientsäkerhetslagen får göras av den patient som saken gäller eller en närstående, om patienten inte själv kan. Under år 2023 kom ungefär två tredjedelar av klagomålen från patienter. I diagrammet nedan visas alla klagomål från 2023 efter vem som lämnade in klagomålet.

Vad händer med ett klagomål? 

När ett klagomål kommer in gör IVO en bedömning av om det ska utredas eller inte. Patientsäkerhetslagen styr vad som ska utredas. IVO utreder normalt inte klagomål som faller utanför myndighetens utredningsskyldighet. Sådana ärenden avslutas därför i regel utan utredning. 

IVO utreder bland annat händelser som inneburit att patienten har fått en bestående skada, ett väsentligt ökat behov av vård eller avlidit. IVO utreder också klagomål som gäller tvångsvård och händelser som allvarligt och på ett negativt sätt påverkat integritet, självbestämmande eller rättslig ställning.

Under 2023 avslutades 4 357 ärenden utan utredning. Den vanligaste anledningen var att klagomålet inte omfattades av IVO:s utredningsskyldighet. Exempel på det är att ett klagomål inte gäller skador eller sjukdomar av allvarligare karaktär som hade varit möjliga att undvika men som har uppstått i samband med hälso- och sjukvård. Sådana skador som IVO har en skyldighet att utreda ska ha lett till bestående men, ett väsentligt ökat vårdbehov eller till att patienten avlidit.  

Den näst vanligaste anledningen till att ett ärende avslutas utan utredning var att anmälaren inte först hade kontaktat vårdgivaren eller patientnämnden. Diagrammet nedan visar antalet ärenden som avslutades utan utredning under 2023, efter anledning.

Även om IVO inte utreder ett klagomål så kan informationen i anmälan vara värdefull. Den kan användas i planeringen av kommande tillsyn.

Hälften av utredningarna slutar med kritik

Under år 2023 fattade IVO beslut i drygt 1 500 klagomål enligt patientsäkerhetslagen som hade föregåtts av en utredning. I ungefär hälften av fallen som utreddes valde IVO att rikta kritik i sitt beslut.

 

Senast uppdaterad 2023-10-06