Du som är vårdnadshavare till ett placerat barn

Du som har ett barn i ett familjehem eller ett hem för vård eller boende har vissa rättigheter, men också skyldigheter. Här får du information om vad som gäller.

Att ha ett barn som inte bor tillsammans med dig ställer stora krav på samarbete mellan dig och socialtjänsten, familjehemsföräldrarna eller personalen på HVB-hemmet. För att ditt barn ska få den vård och omsorg som hen behöver är det viktigt att ni gemensamt kan komma fram till lösningar som är bäst för ditt barn, både på kort och på lång sikt. Barnets bästa är vägledande.

Socialtjänstens ansvar

Det är socialtjänsten som har det övergripande ansvaret för att ditt barn får den vård och omsorg som hen behöver. Socialtjänsten ska också följa upp hur ditt barn har det i familjehemmet eller HVB-hemmet och ska regelbundet hålla kontakt med ditt barn. Det är socialtjänsten som fattar beslut om till exempel placering av ditt barn. Det är domstolen som beslutar om vård med stöd av lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Den dagliga omsorgen

Familjehemsföräldrarna eller personalen på HVB-hemmet ansvarar för den dagliga omsorgen av ditt barn. Det innebär att de har ansvar för ditt barn när det gäller kläder, mat, läxläsning och övriga frågor som rör det dagliga livet.

Ditt ansvar

Du är fortfarande vårdnadshavare för ditt barn. Det innebär att du till exempel har rätt att få information om hur det går för ditt barn och att läsa de anteckningar som skrivs. Om du anser att något är fel har du rätt att säga det och att få din uppfattning antecknad och beaktad. Om ditt barn är placerat med stöd av LVU tar socialnämnden dock över bestämmanderätten över ditt barn och kan bestämma till exempel om umgänge eller om hälso- och sjukvård som ditt barn kan behöva.

Ditt barns rättigheter

Ditt barn har rätt att:

 • vara delaktig i frågor som rör barnet
 • få information om saker som rör barnet
 • mötas med respekt och vänlighet
 • få säga vad hen tycker till familjehemsföräldrar, personal på HVB-hemmet eller socialsekreterare utan att någon annan är närvarande
 • att bli lyssnad på
 • läsa utredningen om sig själv och ta del av domen om LVU-placering
 • läsa anteckningar som skrivs om barnet och få antecknat vad hen anser vara fel
 • få möjlighet till utbildning eller annan sysselsättning
 • få hjälp och stöd i skolarbetet
 • få den hälso- och sjukvård inklusive tandvård som kan behövas
 • själv vända sig till Inspektionen för vård och omsorg (IVO) om barnet anser att hens rättigheter inte respekteras eller om förhållandena i hemmet, kontakten med socialtjänsten eller andra saker som rör omsorgen av barnet fungerar dåligt.

Ditt barns kontakt med dig och andra

Ditt barn ska få ha kontakt med dig, syskon eller andra personer som hen tycker är viktiga, om det bedöms bäst för barnet. I första hand är det ditt barns önskan att träffa dig och andra som är avgörande. Om ditt barn är LVU-placerat kan umgänget med dig begränsas. Du och ditt barn, som har fyllt 15 år, kan överklaga ett sådant beslut till domstol.

Ditt barn har också rätt att skriva brev eller ringa till vem hen vill om det inte finns några beslut om annat. Kontakten mellan dig och ditt barn ska hållas på det sätt som är bäst för barnet.

Vart vänder jag mig när jag tycker att något är fel på vården av mitt barn?

I första hand ska du prata med ditt barns socialsekreterare. Om du inte får tag i socialsekreteraren kan du fråga efter dennes chef.

Du har också möjlighet att vända dig till IVO med dina synpunkter. Vi har tillsyn över socialtjänsten, vilket betyder att vi ska kontrollera att socialtjänsten rättar till brister och dåliga förhållanden. IVO kan däremot inte ändra ett beslut som fattats av en socialnämnd eller domstol.

Vid våra tillsynsbesök har IVO rätt att prata ensam med ditt barn utan att du samtyckt till det eller är närvarande. Ditt barn avgör själv om hen vill tala med oss.

Du har rätt att vara anonym när du kontaktar IVO. Men om du vill att IVO ska granska något som du inte tycker fungerar måste vi veta vad saken gäller och vilken socialnämnd som du vill klaga på.

Senast uppdaterad 2023-06-07