Lex Sarah-anmälningar

Under 2023 inkom 1 165 lex Sarah-anmälningarna till IVO. Det var en ökning med 34 anmälningar jämfört med år 2022. Antalet anmälningar under 2023 låg i linje med det historiska genomsnittet.

Antal anmälningar per län

Under år 2023 var Jämtlands län det län där lex Sarah-anmälningar var vanligast. Per 100 000 invånare uppgick antalet anmälningar till 21,9. I absoluta tal var anmälningarna flest i Stockholm, där antalet uppgick till 243.

I relation till befolkningen var lex Sarah-anmälningar vanligast i Jämtlands län, följt av Gotland under år 2023. Där uppgick antalet anmälningar per 100 000 invånare till 22,9 respektive 21,3. Genomsnittet för hela Sverige var 10,9. Att ett län har fler anmälningar per invånare betyder inte att omsorgen i länet är sämre. Det kan finnas flera orsaker till att siffrorna skiljer sig, till exempel skillnader i vilken verksamhet som bedrivs.

Antal anmälningar per verksamhetsområde

Under 2023 var Äldreomsorg, Funktionsnedsättning LSS och Barn och familj de verksamhetsområden som stod för nära 90 procent av alla anmälningar enligt lex Sarah.

Av totalt 1 134 anmälningar enligt lex Sarah år 2022 stod de tre verksamhetsområden som hade flest anmälningar för 996 stycken.

Antal anmälningar efter händelsekategori

Under 2023 var den vanligaste händelsekategorin för en anmälan rättssäkerhet. En anmälan kan gälla en eller flera händelsekategorier vilket innebär att det totala antalet anmälningar överstiger antalet i andra diagram. 

Under 2023 var de tre vanligaste händelsekategorierna för en lex Sarah-anmälan att rättssäkerhet, att en beviljad insats var felaktigt utförd samt att en beviljad insats inte blivit utförd.

Senast uppdaterad 2023-12-12