Ej verkställda beslut

Under 2023 rapporterade kommunerna in drygt 17 000 ej verkställda beslut till IVO. Jämfört med 2022 var detta en ökning med nästan 2 300 ärenden.

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick mer än 17 000 personer vänta längre än tre månader under 2023 på att deras beviljade insats skulle verkställas.

Ej verkställda beslut - per verksamhetsområde

Under 2023 var äldreomsorgen och omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS det verksamhetsområden där flest ej verkställda beslut registrerades. Antalet ärenden steg kraftigt under 2020 men har fallit tillbaka efter det.

När en person beviljas en insats från socialtjänsten är kommunen skyldig att verkställa den. Trots detta fick nästan 7 500 personer vänta längre än tre månader under 2023 på att deras beviljade insats inom äldreomsorgen skulle verkställas. Nästa 6 000 personer fick vänta mer än tre månader på insatser inom  omsorg till personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Ej verkställda beslut - inom äldreomsorgen

Inom äldreomsorgen gällde nästan fyra av fem ärenden särskilt boende under år 2023. Även inom dagverksamhet och hemtjänst finns relativt många ärenden, men antalet har fallit tillbaka sedan toppen år 2020.

Diagrammet ovan visar de fem insatser som historiskt haft flest registrerade ärenden. Sedan år 2015 står dessa för runt 98 procent av det totala antalet. Under 2020 ökade antalet ärenden markant till följd av coronapandemin men har sedan dess sjunkit tillbaka inom hemtjänsten och dagverksamhet.

Särskild avgift år 2023

Under 2023 fakturerade IVO kommunerna 41,5 miljoner kronor i särskild avgift. Samma år ansökte IVO om särskild avgift i 427 ärenden.

Om IVO bedömer att den enskilde fått vänta oskäligt länge på att få insatsen verkställd gör IVO en ansökan om särskild avgift till förvaltningsrätten. Under 2023 ansökte IVO om särskild avgift i 427 ärenden. Samma år fakturerades kommunerna 41,5 miljoner kronor i särskild avgift. Avgiftens storlek utgår från den insats som inte verkställs. Det är möjligt att ett belopp faktureras året efter det år IVO ansökt om särskild avgift.

Senast uppdaterad 2023-12-12