Förstärkt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) och Försäkringskassan fick i juli 2022 ett regeringsuppdrag (S2022/03249 [delvis]) att förstärka sitt samarbete kring kontroll, uppföljning och tillsyn av tandvårdens aktörer. Myndigheterna ska ta fram metoder och arbetssätt för att upptäcka aktörer som gör fel. IVO ska i sin riskbaserade tillsyn prioritera uppföljning av vårdgivare som får återbetalningskrav från Försäkringskassan och/eller registrerar fel uppgifter. Uppdraget ska bidra till att säkerställa att felaktiga utbetalningar inte görs och motverka bidragsbrott. Myndigheterna ska också redovisa rättsliga förutsättningar och vid behov redogöra för eventuella brister. 

Uppdraget har genomförts i samverkan mellan myndigheterna. Myndigheterna har kommit överens om att redovisa regeringsuppdraget i separata rapporter. 

Den befintliga viljeinriktningen för samverkan mellan Försäkringskassan och IVO ger utrymme för ett ökat samarbete och informationsutbyte. IVO får idag både information om patientosäkra behandlare och kan begära ut data om behandlare från Försäkringskassan. Det finns en hög allvarlighetsgrad i de ärenden som Försäkringskassan anmält till IVO. Med löpande tillgång till data från Försäkringskassan om vårdgivare som gör felaktiga ersättningsanspråk och som sedan får stora återkrav av tandvårdsstödet, kan IVO ytterligare bidra i arbetet mot oseriösa aktörer. Det är önskvärt att IVO får rättsliga förutsättningar att på eget initiativ kunna överlämna uppgifter till Försäkringskassan. IVO bedömer att de förslag till ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) som framförs i Ds 2022:13 ger ökade och tillräckliga möjligheter till detta.  

Myndigheterna konstaterar också att det finns samband mellan bidragsfusk och bristande patientsäkerhet. Antalet behandlare med återkallad legitimation ökar i takt med stigande återbetalningsbelopp. Myndigheterna vill också framhålla att det finns skillnader i vilka som är registrerade som vårdgivare inom tandvård hos Försäkringskassan och IVO. Det bör övervägas att införa krav på att vårdgivaren ska ha anmält verksamheten till IVO för registrering i vårdgivarregistret för att anslutas till det elektroniska systemet för tandvårdsstöd. 

Slutligen bedömer IVO att tillståndsplikt inom tandvården skulle vara ett effektivt sätt att förbättra regelefterlevnad. IVO:s tillståndsprövning bör innefatta ägar- och ledningsprövning och motsvarande reglering bör införas i tillsynen.

Senast uppdaterad 2023-05-31