Kommuner och regioner brister i arbetet mot våld i nära relationer

IVO:s tillsyn visar att det förekommer allvarliga brister i hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens arbete mot våld. Dessa brister riskerar leda till att vuxna och barn blir kvar i destruktiva relationer eller sociala situationer där våldet kan fortgå med allvarliga konsekvenser.

IVO har under 2021–2023 genomfört en omfattande tillsynsinsats och funnit brister hos kommuner och regioner, vilket kan få allvarliga konsekvenser för våldsutsatta. Tillsynen har genomförts som en del av ett regeringsuppdrag som IVO nu överlämnat till regeringen. 

Den samlade tillsynen visar att brister i regelefterlevnad, handläggning och samverkan försvårar upptäckten av våld. Bristerna leder till att åtgärder inte sätts in för att förhindra att våldet fortgår eller att barn och vuxna blir kvar i destruktiva miljöer. I tre ärenden som IVO granskat har barn och kvinnor dött till följd av det våld de utsatts för. Huvudmännens åtgärder och insatser riskerar att inte bli vare sig relevanta, träffsäkra eller tillräckliga. Åtgärderna riskerar också att inte verkställas i tid eller inte verkställas alls.   

Samhället har en betydande utmaning när det gäller att säkerställa trygghet och säkerhet för personer som utsätts för våld i nära relationer. Bristerna inom kommuner och regioner innebär att våldsutsatta individer riskerar att förbli i destruktiva situationer där de utsätts för våld, utan att få relevanta eller tillräckliga insatser. IVO har sett exempel på barn som bott kvar i en våldsam hemmiljö trots att det funnits uppgifter om att barnet utsatts för våld. Barn blir inte lyssnade på och det görs inte tillräckliga utredningar eller vidtas lämpliga åtgärder från kommunen. 

Tillsynsinsatser IVO genomfört

IVO har genom ett flertal riktade insatser och tillsynsmetoder under år 2021–2023 granskat socialtjänstens respektive hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

  • kommuners och regioners följsamhet till föreskriften om våld i nära relationer
  • arbetet med våldsutsatthet och våld i nära relationer inom socialtjänsten respektive hälso- och sjukvården
  • våldsutsatthet i LSS-bostäder för vuxna 
  • våldsutsatthet i boenden för barn och unga 
  • lex Sarah- och lex Maria-ärenden relaterade till våld
  • beslut om åtgärder och insatser relaterade till våldsutsatthet och våld som inte har verkställts.

Fakta om regeringsuppdraget 

IVO fick i september 2021 ett uppdrag av regeringen att förstärka och utveckla tillsynen av socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens arbete mot mäns våld mot kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget innefattar också våld som omfattas av den nationella strategin för att förebygga och bekämpa mäns våld mot kvinnor som barn utsätts för eller bevittnar. 

Utvecklingen skulle avse hur tillsynen kan vara mer förebyggande och riskbaserad samt bidra till lärande för berörda aktörer. Inom ramen för uppdraget ingick att genomföra tillsynsinsatser.

Regeringsuppdraget har redovisats till Arbetsmarknadsdepartementet den 30 april 2024. 

Senast uppdaterad 2024-05-02