Detta gäller för besöksförbud inom vård och omsorg

En huvudman som tillhandahåller vård eller omsorg saknar befogenhet att ensidigt besluta om besöksförbud. Utgångspunkten är att all vård och omsorg bygger på frivillighet.

När det gäller särskilda boenden för äldre, SÄBO, har regeringen gett Folkhälsomyndigheten i uppdrag att besluta om besöksförbud i de fall där andra åtgärder inte räcker till för att minska smittspridningen av covid-19.

I övrigt gäller att inskränkningar när det gäller att ta emot besök i en vård- eller omsorgsverksamhet endast kan ske i överenskommelse med boende. 

Föreslå och möjliggör alternativa kontaktvägar

Den som bedriver en verksamhet kan vid behov föreslå alternativa kontaktmöjligheter och också bistå med att ordna alternativ till fysiska besök. Personalen kan även behöva informera boende och närstående om eventuella risker för smittspridning vid besök. Detta blir särskilt viktigt om det finns personer på boendet som tillhör riskgrupper.

All vård och omsorg bygger på frivillighet

Utgångspunkten är att all vård och omsorg bygger på frivillighet. Inom verksamhet som bedrivs enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och hälso- och sjukvårdslagen (2017:30), HSL, får inga åtgärder vidtas mot den enskildes vilja.

Verksamhet ska utgå från integritet och självbestämmande

Verksamheten ska utgå från respekt för den enskildes självbestämmande och integritet. I de lagrum som nämns ovan saknas stöd för att vidta tvångs- och begränsningsåtgärder, det vill säga olika former av åtgärder vars syfte är att begränsa den enskilde eller utöva tvång mot denna, vilket kan omfatta möjligheten att ta emot besök (JO 2006/07 s. 277, JO 2019/20 s 460 och prop. 1995/96:196 s. 11).

Kan vara lämpligt att avråda från besök

Samtidigt ska verksamheter bedrivas på ett sätt som är tryggt och säkert för de boende, vilket kan innebära att verksamheten behöver ta ställning till om att avråda från besökare, med hänvisning till smittrisken. Ett sådant avrådande kan inte jämställas med ett förbud.

Ytterligare information

Ta del av Folkhälsomyndighetens uppdaterade föreskrift Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd (HSLF-FS 2020:12) om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.

Läs mer om lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats.

Senast uppdaterad 2020-12-18