IVO granskar kommuners arbete med att verkställa socialtjänstinsatser

IVO granskar nu hur kommuner ser till att enskilda personer med socialtjänstinsatser får sina behov tillgodosedda under pandemin.

Tillsynen ska belysa brister och framgångsfaktorer i kommuners beredskap och arbete med att verkställa insatser för enskilda under en pandemi, eller andra sjukdomsutbrott. 

IVO ska även granska vilka konsekvenser det har fått för enskilda när det skett förändringar i insatser. 

- Vi kommer att bland annat genom brukarsamtal ta reda på hur enskilda upplever kommunens hantering av insatserna, säger Kaisu Kull som är inspektör på IVO. 

Förändringar kan exempelvis handla om att insatser minskat i antalet timmar, dagar eller tillfällen, ställts om till mer digitala, ändrats i innehåll eller helt ställts in.

Riskanalys för urval av kommuner 

IVO har inlett tillsynen med att begära uppgifter från samtliga kommuner. Utifrån uppgifterna kommer IVO därefter att göra en riskanalys för att välja ut vilka kommuner som ska ingå i den fortsatta tillsynen. 

I riskanalysen ingår data från kommunernas inrapportering av ej verkställda beslut, det samlade svaret från varje kommun utifrån IVO:s begäran och uppgifter från andra ärenden hos IVO med koppling till covid-19. 

Tillsynen som pågår fram till hösten 2021 rör kommunernas hantering av bistånd enligt socialtjänstlagen inom områdena äldreomsorg, individ- och familjeomsorg och funktionshinderomsorg samt insatser enligt LSS. 

 

Senast uppdaterad 2020-12-10