Lex Maria från Jönköping viktig för lärandet

Region Jönköpings län har gjort en anmälan enligt lex Maria, som omfattar allvarliga händelser med patienter som blivit smittade av covid-19 på länssjukhuset Ryhov. IVO bedömer att det som hänt på Ryhov berör risker som förekommer på fler sjukhus.

– Det är viktigt att sprida lärdomar från Region Jönköping läns anmälan enligt lex Maria, och det är angeläget att identifiera kunskapsluckor avseende covid-19. IVO kommer att lyfta detta på nationell nivå, bland annat genom Sveriges chefläkarnätverk, i syfte att bidra till lärandeprocesser på flera sjukhus. IVO ser också behov av att involvera flera aktörer inom ramen för regionernas nationella struktur för kunskapsstyrning, säger Peder Carlsson avdelningschef avdelning mitt. 

Utredning visar brister

IVO har i dagsläget inte fått liknande ärenden från andra sjukhus. Utredningen som vårdgivaren i Jönköping har presenterat i lex Maria-ärendet visar på ett antal områden som inte var ordentligt säkrade för att garantera en god och säker vård i det snabba förlopp av pandemin och påföljande krav på omställning som sjukhuset ställdes inför.

 

Exempel som anges i utredningen är brister i uppföljning av genomförd risk- och konsekvensanalys men också sammanslagna verksamhetskulturer och bristen på enkelrum.

 

Svårt att bedöma smittrisk

Utredningen pekar som ytterligare exempel på de svårigheter som finns vid smittsam sjukdom att det inte omedelbart går att fånga vem som är smittsam med allt vad det innebär i samband med planering av bemanning och placering av patienter.

 

– Vid en första genomläsning och bedömning framstår det som att regionens lex Maria-utredning  innehåller god struktur och beskriver fler mekanismer som kan ha påverkat den situation som uppstått, säger Lennart Pettersson, enhetschef, avdelning sydöst. 

Senast uppdaterad 2020-09-11