IVO följer upp effekter av åtgärder och smittsäkra besök i äldreomsorgen

IVO tar nästa steg i tillsynen av svensk äldreomsorg. Nu följer vi upp effekter av de åtgärder som kommuner och regioner meddelat IVO att de ska genomföra. Som första åtgärd vänder vi oss till personer på särskilda boenden för äldre och deras närstående.

IVO har i flera tillsynsinsatser granskat den svenska äldreomsorgen. Vi fortsätter att följa utvecklingen för att de som bor på ett särskilt boende för äldre (SÄBO) ska få en god och säker vård och omsorg.

I tidigare tillsyn av äldrevården har IVO begärt in svar från kommuner och regioner om vilka åtgärder de genomför för att förbättra kvalitet och säkerhet för boende på SÄBO.

— Flera problem inom äldreomsorgen är kända sedan länge, men har inte åtgärdats. Under pandemin har äldreomsorgen drabbats hårt och problemen belysts extra starkt. Därför är det särskilt viktigt för IVO att fortsätta följa och bidra till utvecklingen, säger Peder Carlsson, chef för avdelning mitt på IVO.

Enkät till boende och närstående

Med hjälp av en enkät samlar IVO in upplevelser och erfarenheter från personer på äldreboenden och deras närstående. I enkäten ställer vi frågor kring vård och behandling, samt hur besök har hanterats sedan 1 oktober 2020 då besöksförbuden togs bort. Enkätsvaren kommer att användas bland annat som underlag för dialog med kommuner och regioner och i IVO:s fortsatta tillsyn.

— Det här är en av flera insatser som IVO gör. Vi vill veta hur boende och närstående upplever effekterna av de insatser som kommunerna och regionerna meddelat oss att de ska genomföra, säger Anette Nilsson, enhetschef avdelning öst på IVO.

De svar som handlar om smittsäkring av besök på särskilda boenden kommer att utgöra underlag i det regeringsuppdrag IVO har att följa upp hanteringen av smittsäkra besök. Svaren kommer även att sammanställas till ett kunskapsunderlag som kan användas inför kommande utbrott av smitta.

Åtgärder behövs på alla nivåer

I IVO:s kontakter med verksamheter och huvudmän ser vi att åtgärder genomförs. Bland annat i form av fler utbildningar för medarbetarna. Men vi ser också fortsatta problem när det gäller exempelvis samverkan mellan kommuner och regioner.

— Insatser för högre kvalitet och säkerhet behövs på alla nivåer: från dagliga och basala rutiner på de särskilda boendena till övergripande förändringar på systemnivå. IVO kommer fortsätta att granska utvecklingen. Nu måste vi tillsammans se till att de åtgärder som genomförs verkligen ger effekt för boende och närstående, säger Peder Carlsson, chef för avdelning mitt på IVO.

Enkäten skickas ut i samarbete med pensionärsföreningarna PRO, SPF, SKPF, och RPG, den finns även tillgänglig på ivo.se.

Senast uppdaterad 2021-06-07