Angående dom från Förvaltningsrätten i Stockholm om tillstånd enligt LSS och socialtjänstlagen för Humana Assistans AB (mål nr 2132-23)

IVO återkallade i januari 2023 tillståndet för Humana Assistans AB mot bakgrund av stora återkrav om assistansersättning från Försäkringskassan på cirka 100 miljoner kronor, flera anmälningar från kommuner och bristande förmåga att följa IVO:s tidigare tillsynsbeslut. Humana överklagade beslutet. Förvaltningsrätten har i en dom upphävt IVO:s beslut att återkalla Humanas tillstånd.

IVO har analyserat domen och de nya uppgifter som lämnats under domstolsprövningen. Dialog har även förts med Försäkringskassan.

Förvaltningsrätten konstaterar i domen att det finns brister i Humanas hantering av assistansreglerna. Samtidigt bedömer förvaltningsrätten att Humanas åtgärder för att hantera bristerna är tillräckliga för att det inte ska föreligga grund för att återkalla tillståndet.

Eftersom det föreligger brister avser IVO att följa de åtgärder som bolaget vidtar för att efterleva IVO:s tillsynsbeslut och säkra kvaliteten i verksamheterna. Detta förutsätter nära samverkan mellan IVO och övriga berörda myndigheter, främst Försäkringskassan, knutet till Försäkringskassans beslut om återkrav av assistansersättning.

Bedömningen är att IVO når bäst effekt i tillsynen, i syfte att skydda de assistansberättigade och säkra efterlevnaden av regelverken genom att följa att bolagets aviserade åtgärder får nödvändiga resultat i synliga förbättringar. Med hänsyn till dessa skyddsskäl bedömer IVO att det inte är lämpligt att avvakta en process i domstol som riskerar att ta lång tid, utan vill följa bolagets agerande redan nu och väljer därför att inte överklaga domen.

Senast uppdaterad 2023-07-06