Kommentar från IVO om vitesföreläggande mot Region Uppsala

IVO beslutade i juni 2022 att förelägga Region Uppsala vid vite att tillgängliggöra 612 disponibla vårdplatser på Akademiska sjukhuset.

IVO har konstaterat brister i vården av patienter på Akademiska sjukhuset under flera års tid. Vidare har myndigheten pekat på de allvarliga patientsäkerhetsrisker som bristen på vårdplatser medför. Trots återkommande kritik har regionen inte vidtagit de förbättringsåtgärder som krävs. IVO konstaterar att situationen vid Akademiska sjukhuset fortsatt är mycket allvarlig.

I december 2022 upphävde Kammarrätten IVO:s beslut. Kammarrätten ansåg att IVO haft grund för att förelägga Region Uppsala att vidta åtgärder, men inte författningsstöd för utformningen av föreläggandet. IVO överklagade domen till Högsta förvaltningsdomstolen, som den 30 maj 2023 beslutade att inte pröva ärendet.

Utifrån de patientsäkerhetsbrister som finns på Akademiska sjukhuset ansåg Kammarrätten att IVO har grund för att förelägga regionen. Sedan har Kammarrätten synpunkter på den exakta utformningen av föreläggandet. Högsta förvaltningsdomstolens beslut att inte pröva ärendet ska inte tolkas som att domstolen instämmer i Kammarrättens bedömning. IVO kommer fortsätta tillsynen eftersom det står klart att patientsäkerheten inte kan garanteras.

Senast uppdaterad 2023-05-31