Budgetunderlag 2018-2020

Budgetunderlaget visar vilka resurser IVO behöver 2018-2020 för att fullgöra sitt uppdrag.

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) bedömer att planeringsramarna för 2018-2020 såsom de har aviserats i budgetpropositionen för 2017[1] motsvarar de behov som myndigheten har för närvarande.

IVO föreslår därför att regeringen

  • föreslår riksdagen att fastställa anslaget för utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg, 8:2 Inspektionen för vård och omsorg till 697 miljoner kronor för år 2018, 697 miljoner kronor för år 2019 och 702 miljoner kronor för år 2020,
  • fastställer en låneram som uppgår till 35 miljoner kronor för investeringar i anläggningstillgångar för åren 2018-2021,
  • fastställer en anslagskredit för respektive år under perioden 2018-2020, under förutsättning att yrkade medel tillställs IVO, som får uppgå till tre procent av tilldelat anslag, samt
  • fastställer att krediten på räntekontot i Riksgäldskontoret uppgår till 30 miljoner kronor.

Det samlade förslaget till finansiering för åren 2018-2020 redovisas i avsnitt 4. Övriga förslag redovisas i avsnitt 5. IVO:s totala investeringsbehov i anläggningstillgångar framgår av avsnitt 6.

[1] Prop. 2016/17:1, Budgetpropositionen för 2017, UO9.

Senast uppdaterad 2019-12-13