Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Personal- och kunskapsbrister är något som påverkar patientsäkerheten. I denna rapport belyser IVO apotekspersonalens anmälningsskyldighet och hinder för att anmäla överförskrivning.

Apoteksmedarbetare letar efter läkemedel i en hylla. Omslagbild till rapporten Apotekspersonalens bidrag till hög patientsäkerhet

Sammanfattning och slutsatser

IVO ska genom tillsyn bidra till att patienter och brukare får en god vård och omsorg. Patientsäkerhet är en grundpelare för att vården är av god kvalitet. Att patienter i kontakt med vården utvecklar ett beroende av narkotiska eller alkoholhaltiga läkemedel eller blir försedda med sådana läkemedel utan medicinska grunder är ett patientsäkerhetsproblem som måste uppmärksammas. Apotekspersonal som expedierar läkemedel är en viktig del av det system som förser patienter med läkemedel. Apotekspersonalen har sedan 2011 en anmälningsskyldighet till IVO ifall de, på skäliga grunder, misstänker att en förskrivning står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. IVO har genomfört tillsyn av apotek under 2015 genom att skicka ut en enkät till samtliga apotekschefer i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands samt Västernorrlands län.

Syftet med rapporten är att undersöka apotekspersonalens förutsättningar för att anmäla överförskrivning vid skälig misstanke. Då en likande enkät skickades ut två år tidigare kan vi till viss del undersöka om förutsättningarna att anmäla har förändrats över tid.

Iakttagelser ur ett patientsäkerhetsperspektiv

I tillsynen har IVO gjort särskilda iakttagelser som kan påverka patientsäkerheten. Apotekspersonalen upplever sig mer hindrade att anmäla överförskrivning idag än för två år sedan. Samtidigt har fler apotek infört rutiner angående anmälningsskyldigheten. Hinder för anmälan rör sig främst om kunskapsbrister som vad som är en överförskrivning och hur sekretessregler ska tillämpas. På apoteken pratar de sällan om anmälningsskyldigheten och vad som är en överförskrivning i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet. Det finns ingen skillnad mellan stad och landsbygd rörande vilka sorts hinder som upplevs.

Dialog behövs för att vården ska bli säker

I tillsynen framkommer att det är kunskapsbrister som främst hindrar anmälan till IVO. Trots att fler apotek infört rutiner har de upplevda hindren för anmälan ökat markant. Det skulle kunna bero på att anmälningsskyldigheten är mer känd av apotekspersonalen och att fler frågor uppstår. Samtidigt har inte diskussioner om överförskrivning och anmälningsskyldighet ökat på apoteken utan ligger på samma nivå som för två år sedan.

Vårdgivarna måste öka förutsättningarna för personalen att prata och problematisera kring anmälningsskyldigheten och misstänkta överförskrivningar. Att ge personalen information om anmälningsskyldigheten räcker inte. Det måste finnas kontinuerliga och strukturerade sätt att kommunicera med varandra. Risken är att om anmälningsskyldigheten negligeras och personalen inte får den stöttning som de har behov av kan överförskrivningar missas och patienter skadas.

Senast uppdaterad 2019-12-13