Vuxna med funktionsnedsättning utsätts ofta för otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder

IVO har genomfört en riktad tillsyn av 90 gruppbostäder (LSS-boenden) för vuxna med funktionsnedsättningar. IVO har funnit brister i 80 av de 90 granskade gruppbostäderna. I två tredjedelar (64 procent) av verksamheterna används otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder.

Otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder är till exempel påtvingat kroppsligt ingrepp, begränsningar i rörelsefrihet samt övervakning och avlyssning av brukare. 

Det förekommer att brukare medicineras utan sin vetskap, blir inlåsta, fasthållna, förhindras att lämna sina lägenheter, har begränsad tillgång till gruppbostadens utrymmen eller sin egendom och övervakas på olika sätt.

Det förekommer även att begränsningsåtgärder tillämpas generellt för alla brukare, i stället för efter individuella behovsbedömningar, och utan att verksamheterna först har prövat mindre ingripande åtgärder.

Otillräcklig kompetens i verksamheterna

Tillsynens slutsats är att en stor andel brukare, i verksamheter som har genomgått tillsyn, inte får sin rättighet att leva som andra uppfylld.

IVO bedömer att en av orsakerna är att kommuner och andra huvudmän inte har säkerställt tillräcklig kompetens hos verksamheternas ledning och personal. En annan orsak är att ledningen inte alltid har tagit sitt fulla ansvar som garant för verksamhetens kvalitet.

Huvudmän har ett ansvar för att säkerställa brukarnas rättigheter

Bristerna tyder på att otillåtna tvångs- och begränsningsåtgärder är vanligt förekommande i gruppbostäder för vuxna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

IVO bedömer att det är angeläget att iakttagelser från den genomförda tillsynen får en bred spridning. Kommuner och andra huvudmän behöver vid behov vidta de åtgärder som krävs för att säkerställa brukarnas rättigheter.

Tillsynen genomfördes under 2022 och 2023. De 90 granskade gruppbostäderna valdes ut utifrån ett riskbaserat urval och finns över hela Sverige.

Senast uppdaterad 2023-09-21