Att skapa goda förutsättningar

Tillsyn av samverkan och kompetens på korttidsboenden.

Tre par händer ovanpå varandra.

Sammanfattning och diskussion

De varierande behoven hos de som vistas på ett korttidsboende inom äldreomsorgen ställer många och ofta höga krav på kompetensen hos personalen, men även höga krav på att kunna samverka i arbetet med enskilda. Dessa båda element har stor betydelse för om den vård och omsorg som vård- och omsorgstagarna får på boendet är av god kvalitet.

I en tillsyn av 14 korttidsboenden har IVO granskat hur kommunerna säkerställer behovet av olika kompetenser på korttidsboendet och hur den interna samverkan fungerar mellan olika yrkesgrupper. På varje korttidsboende som inspekterades genomfördes först intervjuer med de olika personalkategorierna. Därefter hölls ett dialogsamtal. Vid samtalet diskuterades två vård- och omsorgstagare som hade insatser i form av rehabilitering, hälso- och sjukvård och socialtjänst. Fokus vid diskussionen var samverkan och kompetens samt framgångsfaktorer och svårigheter. Av tillsynen framgår att det finns faktorer som ger ökade förutsättningar för att lyckas med att säkerställa rätt kompetens hos personalen och en fungerande samverkan mellan olika yrkeskategorier.

IVO anser, utifrån den genomförda tillsynen, att följande faktorer ökar förutsättningarna att lyckas i arbetet med att tillgodose vård- och omsorgstagares behov av insatser som är av god kvalitet:

  • Att det finns en hög tillgänglighet till berörda personalgrupper.
  • Att mottagande av nya vård- och omsorgstagare är väl organiserat.
  • Att information som är av betydelse för genomförande av vård- och omsorgsinsatser dokumenteras och finns tillgänglig för berörd personal.
  • Att planering av vård- och omsorgsinsatser är tydlig och relevant.
  • Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och kopplingen till målen för insatserna.
  • Att kompetensutveckling sker fortlöpande och styrs av behoven hos vård- och omsorgstagarna som vistas på boendet.

På flera av korttidsboendena framkom dessutom att enhetscheferna var närvarande bland annat vid planering inför ankomst till korttidsboendet, på teamträffar och vid andra tillfällen för informationsöverföring och planering av vård- och omsorgstagarnas vistelse på korttidsboendet. Flera av cheferna uppfattades även som lyhörda för verksamhetens och de boendes behov.

Det förekommer allt oftare att yngre personer vistas på korttidsboenden, vilket ställer nya krav på verksamheterna. Med fler yngre som vistas på boendena förkommer det även fler vård- och omsorgstagare med minderåriga barn. Kommunerna behöver uppmärksamma vikten av att personal som möter barn i sin verksamhet har kompetens, eller vet var i organisationen denna kompetens finns, kring att beakta barnets perspektiv som anhörig.

Vid tillsynen granskades dessutom områdena vård i livets slutskede och hygien. IVO kan konstatera att de granskade verksamheterna har rutiner för vård i livets slutskede och verksamheterna upplevde överlag att man hade möjlighet att ge en god vård och omsorg i livets slutskede. I vissa fall kunde det uppstå problem under jourtid med t.ex. smärtlindring eftersom tjänstgörande sjuksköterska kunde befinna sig långt ifrån korttidsenheten. Hygienrutiner fanns på samtliga korttidsenheter och fungerade bra.

Senast uppdaterad 2019-12-13