Barn och unga på HVB utsätts för hot och våld

Varje år placeras cirka 6 000 barn och unga på hem för vård eller boende (HVB) i Sverige. I tillsynen av HVB 2023 har IVO sett att det förekommer hot och våld från både personal och andra boende.

Barn och unga i samhällets vård är en särskilt utsatt grupp. IVO inspekterar alla HVB för barn och unga varje år inom ramen för IVO:s frekvenstillsyn. Vid inspektionen talar IVO med de barn och unga som vill. Utöver det inspekterar IVO vid signaler om missförhållanden.

IVO:s tillsyn visar att flera verksamheter inte kan garantera en trygg och säker vård och omsorg. Det förekommer hot, våld och övergrepp både från personalen och mellan barn och ungdomar på boenden. Det är vanligast att barn och ungdomar blir utsatta av andra boende, men det förekommer också att personal utsätter barn och unga för hot, våld och övergrepp. IVO har sammanställt resultatet av tillsynen för 2023 i ett iakttagelseblad.

Totalt 92 verksamheter. Flera händelser kan ha inträffat på samma boende.

Missförhållanden på var fjärde granskat HVB

Under 2023 fattade IVO i tillsynen av HVB 422 beslut för 368 verksamheter. IVO konstaterade brister i 183 verksamheter. I 92 av dessa verksamheter förekommer uppgifter om våld, hot, sexuella övergrepp, kränkningar eller droger.

IVO har under året återkallat tillstånden för sju verksamheter. I fyra av besluten har IVO bedömt att förhållandena vid boendena utgjort sådana missförhållanden att de innebär en fara för placerade barn och ungdomars liv, hälsa eller personlig säkerhet i övrigt.

Av samtliga beslut med brister innehåller nästan hälften uppgifter om att barn och ungdomar har utsatts för våld, hot, övergrepp eller att de haft tillgång till droger. En annan vanlig brist rör säkerhet, exempelvis bristande rutiner för allvarliga händelser eller att ny personal inte kontrolleras före anställning. Det förekommer också otillåtna begränsningar eller integritetskränkningar som att personalen söker igenom barnens rum utan samtycke eller har larm på dörrarna.

Exempel på incidenter

  • I en verksamhet vittnar ungdomar om hur de blivit hotade med kniv av en annan ungdom.Ungdomarna upplevde att personalen inte visste hur de skulle hantera allvarliga situationer och bråk i verksamheten.
  • I en verksamhet framkom uppgifter om att personal vid flera tillfällen ska ha utsatt en ungdom för våldtäkt, hot och slag.
  • En verksamhet försvårade medvetet IVO:s tillsyn genom att undanhålla ungdomarna under inspektionen för att IVO inte skulle kunna tala med dem. 

IVO ser mycket allvarligt på att hälften av alla granskade HVB har brister och att det framkommit att barn och ungdomar i en fjärdedel av verksamheterna har utsatts för våld, hot, övergrepp eller haft tillgång till droger. IVO fokuserar därför 2024 års tillsyn av HVB på verksamheternas förmåga att hantera och förebygga hot, våld och övergrepp. 

 

Senast uppdaterad 2024-05-29