Barn riskerar att bli utan stöd och hjälp

En regional tillsyn av våld i nära relationer vid 13 kommuner och 7 barnkliniker i Mellansverige.

En vuxen och ett barn sitter på en bänk med ryggen mot kameran

Sammanfattning

IVO har gjort en regional tillsyn av hur 13 socialtjänster i Mellansverige främst uppmärksammar och utreder situationen för barn som kan vara utsatta för våld av en närstående och/eller ha bevittnat våld av eller mot en närstående. Tillsyn har också gjorts av hur 7 barnkliniker i Mellansverige främst efterlever anmälningsskyldigheten. Tillsynens fokus har varit att bedöma hur verksamheterna lever upp till bestämmelserna i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) om våld i nära relationer.

Vi har intervjuat personal och granskat dokument. För att få brukarnas perspektiv på socialtjänstens arbete, har vi också haft samtal med fyra kvinnor som placerats på skyddat boende av några av de granskade socialtjänsterna.

IVO:s sammanfattande bedömning är att tillsynen visat på flera brister, varav några bedöms vara allvarliga när det gäller socialtjänstens arbete med barn. Tillsynen visar t.ex. att socialtjänsten inte alltid uppmärksammar och utreder situationen för barn som kan vara utsatta för våld och/eller ha bevittnat våld. Bristerna kan leda till att barn inte får det skydd och stöd de behöver.

I de fall som IVO har granskat ser vi att barnklinikerna efterlever anmälningsskyldigheten att anmäla misstanke om att barn far illa. Detta gäller ärenden där klinikerna själva misstänkt att barnet i fråga kunde vara utsatt för våld och/eller ha bevittnat våld av eller mot en närstående.

Tillsynen har däremot visat att barnklinikerna inte alltid ser till att barn får frågor om våld och om att ha bevittnat våld ställda till sig i enrum. Vid intervjuer med hälso- och sjukvårdspersonal framgick även att ett behov finns av att öka kompetensen om när och hur frågor ska ställas till barn och att barn som har bevittnat våld kan vara svåra att uppmärksamma. Vi bedömer att detta sammantaget tyder på att barn som bevittnat våld löper större risk att inte uppmärksammas och få stöd, än till exempel barn som själva utsatts för våld.

De intervjuade kvinnorna som placerats i skyddat boende hade sammanfattningsvis en del synpunkter på bland annat rättssäkerheten i socialtjänstens arbete.

IVO bedömer slutligen att de tillsynade verksamheterna behöver arbeta aktivt med sitt ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete för att komma till rätta med de brister och förbättringsområden som framkommit i tillsynen.

Barnkonventionen kommer att bli svensk lag den 1 januari 2020. Det ställer än högre krav på att både verksamheter inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården tillvaratar barns rättigheter. Artikel 19 i barnkonventionen ger bland annat uttryck för att barn ska skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld. Barns rätt att komma till tals framgår i artikel 12 i barnkonventionen. Genom att göra barnkonventionen till lag skapas en grund för ett mer barnrättsbaserat synsätt i all offentlig verksamhet.

Senast uppdaterad 2020-01-07