Barnets bästa måste beaktas vid placering vid SiS ungdomshem

Kommuners socialnämnder tar inte tillräcklig hänsyn till barnets bästa när barn placeras vid SiS ungdomshem. Det visar IVO:s granskning av tio socialnämnders placeringar.

Barn och unga som placeras utanför sitt eget hem är en särskilt utsatt grupp. Beslut och åtgärder måste utgå från det placerade barnets behov. Åtgärderna får aldrig vara mer långtgående än nödvändigt. 

Varje år placeras ungefär 1 000 barn och unga vid SiS ungdomshem. Det är en grupp där psykosociala problem, till exempel missbruk och kriminalitet, ofta förekommer. En placering vid SiS ungdomshem är en ingripande åtgärd. SiS kan bland annat begränsa barnets rörelsefrihet och kontakt med andra. 

Av tillsynen framgår att socialnämnder inte i tillräcklig grad har övervägt mindre ingripande vårdalternativ, exempelvis öppna vårdformer eller placering på hem för vård och boende (HVB-hem). 

Barn har rätt till delaktighet och inflytande när socialnämnder fattar beslut som påverkar deras liv. Men IVO:s granskning visar att barn i flera fall inte fått information om beslutet eller möjlighet att uttrycka sina åsikter innan beslutet om placering vid SiS har verkställts. 

IVO framhåller även att nämnderna även i akuta fall måste göra sitt yttersta för att göra barnet delaktigt i de avseenden det är möjligt. Kommunikationen behöver anpassas till barnets förutsättningar.

IVO fann brister hos samtliga granskade socialnämnder. Flera av dem har efter IVO:s tillsyn inlett ett förbättringsarbete och planerar för ytterligare åtgärder, bland annat för att stärka barnrättsperspektivet. 

Tillsynens upplägg

IVO har granskat tio socialnämnder. I tillsynen ingick ärenden som rörde tolv barn i åldern 11 till 14 år som placerats vid SiS ungdomshem. Syftet var att granska hur barnens bästa beaktats i socialnämndens handläggning. IVO begärde ut en förteckning från SiS över de 15 yngsta barnen som var placerade vid SiS ungdomshem vid ett givet datum. Utifrån förteckningen inleddes tillsyn av tio av de placerande socialnämnderna. 

Tillsynen har varit underlag i IVO:s regeringsuppdrag ”Uppdrag om förstärkt tillsyn av socialtjänstens handläggning som rör barn och unga” (S 2020/08835), som slutredovisades den 2 mars 2023. 

Senast uppdaterad 2023-08-25