Enskildas klagomål enligt PSL - Slutredovisning av regeringsuppdraget (dnr S201607779RS)

IVO har i regleringsbrev för 2017 (prop. 2016/17:1) fått i uppdrag att följa utvecklingen av enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL.

Kvinnlig vårdpersonal undersöker manlig patient.

Sammanfattning

Förutom en samlad bedömning av utvecklingen av enskildas klagomål innehåller rapporten en redovisning av hur myndigheten har arbetat med att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet, samt en analys av vad patienter i åldrarna 30-49 år klagar på.

Antalet inkomna klagomål och hur de utvecklas varierar stort mellan länen. Störst ökning i absoluta tal ser vi i Stockholms län med 421 (26 procent) fler inkomna klagomål 2017 än 2016. Procentuellt sett har vi den största ökningen i Jämtlands- och Kronobergs län med 43 procent vardera, till skillnad från Västerbottens- och Västmanlands län där antalet inkomna klagomål istället har minskat med 7 respektive 8 procent mellan åren 2016 och 2017. Generellt gäller klagomålen kvinnor i större utsträckning än män, utom på några få områden där män står för en större andel av klagomålen. Över tid ser vi en trendmässig ökning i antalet inkomna klagomål. Det är sannolikt att antalet klagomål kommer att fortsätta att öka de närmsta åren. I och med den nya klagomålshanteringen kommer en stor del av dessa att hanteras av vårdgivaren. Vissa kommer också att gå vidare till patientnämnderna och en mindre andel kommer att hanteras av IVO.

En ökning av enskildas klagomål kan vara en indikation på att människor har blivit mer medvetna om sina möjligheter och rättigheter att klaga på vården. Det behöver alltså inte innebära att patienter har mer att klaga på eller att fler misstag begås inom hälso- och sjukvård.

Den samlade bedömningen är att myndigheten är väl rustad för att hantera övergången i och med den nya lagstiftningen och IVO kommer att fortsätta att följa utvecklingen av klagomålen noggrant utefter de nya förutsättningarna som förändringen av klagomålshanteringen innebär.

IVO arbetar löpande med att effektivisera hanteringen av enskildas klagomål. Under 2017 har myndigheten genomfört följande insatser:

  • Utvecklat och effektiviserat processen för enskildas klagomål för att bland annat få en mer enhetlig handläggning.
  • Visstidsanställt personal för att hålla ärendebalanserna och handläggningstiderna på en fortsatt låg nivå.
  • Arbetat med att ta fram enhetlig information om det nya klagomålssystemet för att hjälpa patienter att hitta rätt i och med den nya lagstiftningen.
  • Verkat för att förbättra samverkan mellan IVO och patientnämnderna för att effektivisera och underlätta informationsöverlämning från patientnämnderna till IVO. Information som kan användas i den riskbaserade tillsynen.
Senast uppdaterad 2019-12-13