Enskildas klagomål enligt PSL

En delredovisning av Regeringsuppdraget (dnr S2015/08135/RS).

Liten pojke sitter i sin faras knä och undersöks av vårdpersonal.

IVO har i regleringsbrev för 2016 (S2015/08135/RS) fått i uppdrag att närmare följa utvecklingen av enskildas klagomål enligt patientsäkerhetslagen (2010:659), PSL. Detta mot bakgrund av den förändring av regelverk och ansvarsförhållanden som genomfördes i samband med patientsäkerhetslagens ikraftträdande 1 januari 2011. Delredovisningen ska lämnas ska lämnas till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 1 februari 2017.

Förutom en samlad bedömning av utvecklingen av enskildas klagomål innehåller denna delredovisning en beskrivning av utvecklingen av enskildas klagomål och hur myndigheten har arbetat med att effektivisera verksamheten med bibehållen kvalitet.

Senast uppdaterad 2019-12-13