Förhandsbedömningar av barn och unga - skydd i tid?

Under 2015 genomförde IVO avdelning nord en tillsyn av tio kommuners myndighetsutövning. Syftet med tillsynsprojektet var att granska hur kommunerna arbetar med skyddsbedömningar och förhandsbedömningar samt om anmälningarna hanteras skyndsamt.

IVO:s egeninitierade tillsyn ska riktas mot de områden som det är mest angeläget att granska. Särskilda riskgrupper som barn och unga är prioriterade i tillsynen då de har svårare att göra sin röst hörd.

Nedan listas de områden där IVO identifierat brister och som nämnderna behöver åtgärda och förbättra i de aktuella tillsynerna.

Personal och kompetens

  • Att personalen har lämplig utbildning och kompetens för uppgiften.

Handläggning

  • Ska ha fungerande arbetssätt och rutiner för en enhetlig handläggning av inkomna orosanmälningar.
  • Att skyddsbedömningar görs
  • När misstanke uppstår om våld eller andra övergrepp av närstående ska utredning inledas. Det ska ske både när barn direkt utsatts eller bevittnat våld/övergrepp.

Skyndsamhet

  • Alla bedömningar ska ske inom föreskriven tid (14 dagar). Beslut om att inleda/inte inleda utredning ska ske skyndsamt.

Bristande dokumentation

  • Det ska framgå av dokumentationen att barnets bästa särskilt har beaktats.
  • När skyddsbedömning har gjorts ska dokumenteras.
Senast uppdaterad 2019-12-13