Fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn

IVO har granskat fyra kommuners handläggning i ärenden som avser familjehemsplacerade barn. Granskningen genomfördes i två små och två större kommuner.

Sammanställningen visar på stora skillnader i kvalité och rättssäkerhet i handläggningen mellan större och mindre kommuner. De brister som uppmärksammats har huvudsakligen funnits i de mindre kommunerna. De handlar till exempel om bristande utredningar av familjehem, bristande dokumentation av om närståendeplacering övervägts, bristande uppföljningar och överväganden samt bristande egenkontroll av kvalitén i verksamheten.

Tre av de fyra granskade kommunerna hade problem att rekrytera socionomer till sina socialsekreterartjänster. En av IVO:s viktigaste iakttagelser i denna granskning är att problemen med kompetensförsörjning inverkar på verksamheternas kvalité och till exempel på barnens möjlighet att ha regelbunden kontakt med sin socialsekreterare.

Senast uppdaterad 2019-12-13