Högre kompetens för ökad patientsäkerhet på akutmottagning

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser. Denna sammanställning är en granskning av tolv akutmottagningar i norra Sverige.

Sammanfattning

IVO har i flera ärenden avseende akutmottagningar sett att brister i kompetens och erfarenhet har varit orsak till allvarliga händelser. Efter en tillsyn i Norrbottens läns landsting fattade IVO våren 2015 ett principiellt beslut. I detta beslut fastställde IVO att det inte är förenligt med god och säker vård att läkare med vikariatsförordnande arbetar självständigt vid akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienten.

De tillsyner som presenteras i denna sammanställning är en granskning av samtliga tolv akutmottagningar inom Norrbottens läns landsting, Västerbottens läns landsting, Landstinget Västernorrland och Region Jämtland Härjedalen, som genomförts efter principbeslutet.

Resultatet visar att fem av totalt tolv akutmottagningar fram till sommaren 2016 hade uppfyllt de krav IVO ställt i principbeslutet inom den somatiska specialistsjukvården. Vårdgivarna har haft olika organisatoriska lösningar för att säkerställa att legitimerad läkare finns tillgänglig och är ansvarig för vård och behandling av alla patienter på akutmottagning som behandlas av läkare med vikariatsförordnande. Den psykiatriska specialistsjukvården har enbart granskats hos tre av vårdgivarna, vilka ännu inte nått upp till IVO:s krav.
IVO vill med denna sammanställning bidra till en högre patientsäkerhet på landets alla akutmottagningar genom att:

  • Sprida IVO:s budskap om att det inte är förenligt med god och säker vård att läkare anställda med vikariatsförordnande arbetar självständigt vid akutmottagning. Detta gäller för samtliga jourlinjer inom den somatiska och psykiatriska specialistsjukvården.
  • Sprida några goda exempel som uppfyller IVO:s krav i principbeslutet.
  • Uppmärksamma vårdgivarna på innebörden av att legitimerad läkare ska vara ansvarig för handläggningen av patienten på akutmottagning.
  • Uppmärksamma vårdgivarna på att legitimerad läkare på akutmottagning även fortsättningsvis ska ha tillgång till specialistkompetens i den utsträckning som krävs för att garantera en god och säker vård.

IVO:s principiella beslut och genomförda tillsyner omfattar inte läkare som gör sin allmäntjänstgöring (AT-läkare). IVO har dock i grunden samma uppfattning när det gäller AT-läkares arbete på en akutmottagning. Det innebär att inte heller AT-läkare i normalfallet ska arbeta självständigt vid akutmottagning utan tillgång till legitimerad läkare på plats som ansvarar för patienten.

IVO kan efter dessa tillsyner, liksom efter de tillsyner som tidigare genomförts vid akutmottagningar i Uppsala och Örebro sjukvårdsregion, konstatera att vårdgivarna i högre utsträckning måste verka för att akutmottagningar ses som ett gemensamt ansvar för sjukhusens kliniker.

Senast uppdaterad 2019-12-13