Långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål

Regeringsuppdrag S2015/04952/FS.

Folk i möte med pärmar på bord

Sammanfattning

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, fick i juli 2015 uppdrag av regeringen att tillsammans med företrädare för patientnämnder, landsting och kommuner skapa en långsiktig samverkansstruktur för analys och återkoppling av klagomål. Samverkansstrukturen ska bidra till att IVO kan göra en samlad sammanställning och analys på nationell nivå av klagomål mot hälso- och sjukvården och dess personal och återkoppla detta till berörda aktörer. 

I uppdraget ingår också att ta fram en modell för att kategorisera klagomålen, som berörda aktörer kan ställa sig bakom. Slutsatser och analyser bör utgå från en kategorisering som är enhetlig för både IVO och patientnämnderna. Kategoriseringen ska vara utformad på ett sådant sätt att även vårdgivare ska ha möjlighet att ansluta sig till den. Det bör även undersökas hur klagomål och synpunkter kan redovisas till patienter och allmänheten.

I denna rapport presenterar vi resultatet av det arbete som genomförts med anledning av uppdraget. Som samverkansstruktur föreslår IVO inledningsvis årliga dialogmöten kring klagomål mellan IVO, företrädare för patientnämnder och företrädare för kommuner och landsting. IVO:s bedömning är att parterna i stort är positiva till förslaget om långsiktig samverkansstruktur.

IVO:s förslag om en enhetlig modell för att kategorisera klagomål utgår från patientnämndernas nuvarande kategorisering. Modellen är tänkt att fungera som ett komplement till de kategoriseringar som respektive aktör har i dag och är utformad för att möjliggöra jämförande analyser utifrån olika aspekter, som t.ex. kön och ålder. Modellen innehåller tre delar: gemensamma kategorier, nyckelord och semistrukturerade frågor som stöd för att dokumentera klagomål.

De gemensamma kategorierna innehåller bl.a. kategorier som baseras på patientlagens (2014:821) bestämmelser. När det gäller förslaget till modell för enhetlig kategorisering av klagomål så bedömer IVO att det finns ett intresse bland de företrädare IVO samverkat eller haft samråd med under arbetets gång. I rapporten ges också IVO:s syn på hur klagomål kan redovisas för patienter och allmänheten.

Uppdraget har genomförts i samverkan med företrädare för patientnämnderna och i samråd med företrädare för kommuner och landsting och andra berörda organisationer.

Senast uppdaterad 2019-12-13