När temperaturen stiger - Åtgärder inom äldreomsorgen under värmeböljan 2014

Tillsynen genomfördes för att granska vilka åtgärder som vidtogs inom äldreomsorgen med tanke på de varningar som utfärdades på grund av värmeböljan.

Sammanfattning

Sommaren 2014 genomförde Inspektionen för vård och omsorg (IVO) en granskning av åtgärder inom äldreomsorgen under pågående värmebölja i tjugo kommuner och tre äldreboenden som drivs på entreprenad. I de allra flesta kommuner/entreprenader visar tillsynen att man vidtagit relevanta åtgärder och att beredskapen för att förebygga allvarliga konsekvenser av en värmebölja generellt sett är relativt god, framför allt när det gäller de särskilda boendena.

Det finns dock några områden där IVO ser förbättringsbehov och det gäller främst handlingsplaner, individuella riskbedömningar och åtgärder inom hemtjänsten. Detta mot bakgrund av att;

  • en av fyra kommuner/entreprenader saknade handlingsplaner.
  • få kommuner/entreprenader hade gjort individuella riskbedömningar av de äldres hälsa och ordinerade läkemedel.
  • åtgärder genomfördes inte i så stor omfattning inom hemtjänsten.

IVO poängterar också vikten av att tänka på att risken för värmebölja är som störst under sommarens semesterperiod då det är många oerfarna och outbildade vikarier i tjänst. Dessutom kan antalet sjuksköterskor och chefer många gånger vara reducerat under samma period. I hemtjänsten är det särskilt viktigt att beakta vikariernas eventuella bristande erfarenhet och kompetens om arbetet innebär att de besöker vårdtagarna ensamma. Vad riskerna med en värmebölja kan ge för konsekvenser för de äldre och de åtgärder som ska vidtas inom verksamheterna bör vidare vara en given del i introduktionsprogrammet för sommarvikarier.

Senast uppdaterad 2019-12-13