Samverkan för patienter och brukares välbefinnande - Hemsjukvård, hemtjänst och primärvård

Under 2015 gjorde IVO:s avdelning nord en granskning av samverkan och informationsöverföring mellan hemtjänst, hemsjukvård och primärvård. Den aktuella tillsynen hade ett särskilt fokus på äldre med omfattande vård- och omsorgsbehov.

Sammanfattning

Enskilda människor kan hamna i kläm när de får vård- och omsorg av olika verksamheter. En riskgrupp är äldre människor med stora behov av vård- och omsorg. Denna sammanställning beskriver IVO:s iakttagelser av hur samverkan och informationsöverföring mellan hemtjänst, hemsjukvård och primärvårdens läkare fungerade på fyra orter inom avdelning nords tillsynsområde. Den tillsyn som ligger till grund för sammanställningen granskade vård och omsorg av personer över 65 år som hade behov av insatser från samtliga berörda verksamhetsområden.

Fungerande processer och rutiner fanns inom många delar av de granskade områdena, men det fanns även förbättringsområden på vissa orter. Brister som IVO identifierade var;

  1. ansvariga hade inte säkerställt att verksamhetens personal arbetade i enlighet med verksamhetens processer och rutiner,
  2. egenkontrollen behövde förbättras avseende samverkan och informations-överföring och
  3. bristande läkarkontinuitet var en försvårande del i att få samverkan att fungera.

En samordnad individuell plan, som skulle underlätta och tydliggöra de olika insatserna, fanns inte upprättade för målgruppen på någon av orterna.

Från intervjuerna med enskilda kan konstateras att de flesta kände sig trygga och nöjda med de insatser de fick. I en ort framkom dock att det fanns problem med bristande läkarkontinuitet samt återkoppling från primärvården trots att de äldre multisjuka var en målgrupp som hälsocentralen prioriterade.

IVO kan konstatera att även om det fanns brister i de granskade verksamheterna fanns det även utvecklingsarbeten och ambitioner att få till en fungerande samverkan och informationsöverföring.

Senast uppdaterad 2019-12-13