Samverkan i förlossningsvården och mellan BUP och elevhälsan

Sammanställning av två tillsynsinsatser med fokus på hur verksamheterna arbetar med samverkan.

Vuxen håller ett barns händer i sina

Sammanfattning

Rapporten redovisar de viktigaste iakttagelserna från två tillsynsinsatser. Den ena insatsen fokuserar på förlossningsvården och den andra på elevhälsan och barn och ungdomspsykiatrin. Den gemensamma nämnaren för de båda insatserna är att de granskar hur verksamheterna arbetar med samverkan.

I rapporten lyfter IVO fram ett antal iakttagelser från var och en av tillsynsinsatserna. Dessa iakttagelser reflekterar olika aspekter av samverkan som alla är relevanta för att den enskilde ska få en god vård. På en övergripande nivå visar tillsynerna att samverkan mellan personal och verksamheter alltid riskerar att skapa gråzoner där ansvaret inte alltid är fullständigt klargjort. För att den enskilde ändå ska få bästa möjliga vård krävs i lika hög grad en kultur av ansvarstagande och samarbete, som det behövs processer och rutiner.

Iakttagelser från tillsynen av förlossningsvården

Tillsynen av förlossningsvården granskade sju kliniker i Stockholmsområdet och på Gotland. I rapporten lyfter IVO fram följande iakttagelser från tillsynsinsatsen:

  • IVO bedömer att de granskade verksamheterna i stort har såväl processer och rutiner för samverkan som egenkontroll av att dessa fungerar.
  • Samverkan mellan barnmorska och läkare vid avvikande händelser är ett riskområde.
  • De flesta granskade verksamheterna bedömer att de kan förbättra delar av sitt arbete med samverkan genom att förbättra sin dokumentation.
  • De flesta av patienterna som IVO varit i kontakt med har känt sig trygga och deras helhetsupplevelse av förlossningen har varit bra. De som är mer negativa upplever ofta att bemötandet varit dåligt.

Iakttagelser från tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan

Tillsynen av barn- och ungdomspsykiatrin och elevhälsan granskade samverkan mellan de två största vårdgivarna av barn- och ungdomspsykiatri inom Stockholms stad och Stockholms stads elevhälsa. IVO konstaterar att det finns både positiva exempel och utmaningar och vill lyfta fram tre iakttagelser från tillsynen:

  • Överenskommelse mellan kommunerna i Stockholms län och Stockholms landsting har förbättrat samarbetet mellan BUP och elevhälsan.
  • Remittering mellan BUP och elevhälsan är ett riskområde.
  • Det stora antalet friskolor och privata vårdgivare utgör en utmaning för samverkan.
Senast uppdaterad 2019-12-13