Skapa trygghet utan tvång

Rapport om tillsynsinsats vid verksamheter där personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas.

Ung kvinna talar leende med äldre kvinna i rullstol.

Regeringsuppdrag S2013/4269/SAM, S2013/9047/SAM, delvis)

Sammanfattning

IVO har på uppdrag av regeringen granskat verksamheter där vuxna personer med nedsatt beslutsförmåga bor eller vistas. Granskningen har fokuserat på hur verksamheterna bedriver sitt faktiska kvalitetsarbete och hur de säkrar att de uppnår varaktiga goda resultat i form av åtgärder som stödjer en vård och omsorg med så få inslag som möjligt av både begränsningar och tvång.
IVO kan konstatera att:

  • de flesta verksamheter har ett ledningssystem för det systematiska kvalitetsarbetet som är anpassat till verksamhetsnivå
  • verksamheter som arbetar efter och följer upp uttalade arbetsmetoder lyckas bibehålla metoderna i större utsträckning
  • de flesta har riktlinjer eller rutiner för hur personalen ska använda skydds- och begränsningsåtgärder utan att bryta mot gällande lagstiftning
  • personal inom SÄBO och demensboenden i större utsträckning har personal med särskild kompetens för målgruppen jämfört med personal vid LSS-boenden.

IVO anser utifrån tillsynens resultat att uttalade arbetsmetoder, uppföljning, riktlinjer och kompetens tyder på minskat användande av tvångs- och begränsningsåtgärder. IVO konstaterar även att:

  • personalen i de flesta fall känner till sin rapporteringsskyldighet enligt lex Sarah som avser missförhållanden. Men personalen i verksamheterna tänker inte alltid på att tvångs-, skydds- och begränsningsåtgärder skulle kunna innebära risk för ett missförhållande som borde rapporteras
  • det finns allvarliga brister i bemanningen, särskilt inom SÄBO och demensboenden nattetid. Det framkommer att verksamheterna planerar för att personal ska utföra arbetsuppgifter på andra enheter, kortare eller längre stunder, upp till flera timmar i vissa fall. Detta medför brister i kvalitet och det kan även medföra att de boende blir inlåsta, vilket innebär en tvångs- och begränsningsåtgärd.

Tre boendeformer

IVO har valt att granska tre boendeformer där det bor personer med nedsatt beslutsförmåga.

  • Särskilda boenden för äldre enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (SÄBO)
  • Särskilda boenden med demensinriktning enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL (demensboenden)
  • Boenden med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 p. lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS (LSS-boenden)

I samtliga boendeformer kan det bo personer med nedsatt beslutsförmåga. Det är vanligt att personer med demenssjukdom bor på SÄBO.
En tredjedel av underlaget utgörs av verksamheter som bedrivs av enskilda utförare. Skillnaden i resultatet är marginell och IVO kan inte se att omfattningen i att använda tvångs- och begränsningsåtgärder skiljer sig mellan kommunala respektive enskilda verksamheter. Enskilda verksamheter har ofta kommit något längre i kvalitetsarbetet än kommunala.

Senast uppdaterad 2019-12-13