Svårt att förverkliga barnens bästa

Om barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd.

Sammanfattning
Under hösten 2014 och våren 2015 genomförde IVO en egeninitierad tillsyn av tre kommuners hantering av barnperspektivet vid beviljande av ekonomiskt bistånd. Vid tillsynen, som har utgått från bestämmelserna i socialtjänstlagen, granskades handläggning, dokumentation, delar av ledningssystemet, samt personal och kompetens.

IVO:s granskning visar att kommunerna framförallt utgår från de vuxnas perspektiv i handläggningen och att personalen inte tar tillräckligt stor hänsyn till den specifika situation och de specifika behov som råder för varje enskilt barn. Detta granskningsresultat ligger väl i linje med vad även andra studier har kommit fram till, exempelvis att:

  • barnperspektivet är bristfälligt dokumenterat och man samtalar sällan med barnen,
  • besluten inte är motiverade utifrån de aktuella barnens specifika situation,
  • dokumenterade analyser saknas av hur besluten om ekonomiskt bistånd påverkar barnet eller barnen i familjen, 
  • skriftliga rutiner saknas för hur barnperspektivet ska hanteras i handläggningen.

Kommunerna kan vidta en rad olika åtgärder för att på ett bättre sätt ta hänsyn till barnens specifika situation och behov. Men att ta fram stöddokument är bara en av åtgärderna, som måste följas av andra insatser för att barnperspektivet ska få konkret genomslag ute i verksamheten, som exempelvis kompetensutveckling.

IVO:s övriga iakttagelser från tillsynen kan sammanfattas som följer:

  • Det råder överlag en god personalsituation och det finns ett stort intresse från personalen att lära sig mer om barnperspektivet och hur det kan tillämpas.
  • Socialtjänstens samverkan med andra fungerar tillfredsställande, både internt och externt.
  • IVO har inte noterat brister i de delar av kommunernas ledningssystem som har varit föremål för granskningen.
Senast uppdaterad 2019-12-13