Uppföljning av hur anmälningar av självmord har påverkats sedan anmälningsskyldigheten upphörde den 1 september 2017

Antalet anmälningar av vårdskador som rör självmord har minskat kraftigt efter det att den obligatoriska anmälningsplikten för självmord som inträffat nära i tid efter en vårdkontakt togs bort.

Detta konstaterar IVO, Inspektionen för vård och omsorg, efter en kartläggande jämförelse av antalet anmälda självmord. Under åren 2013-2016 låg det totala antalet anmälningar till IVO som gäller självmord på en relativt konstant nivå. IVO konstaterar nu i en rapport att antalet anmälningar minskat kraftigt. 

- Vi har jämfört antalet inkomna ärenden som rör självmord som inträffat under två perioder, 1 september 2016-30 juni 2017 respektive 1 september 2017- 30 juni 2018, och minskningen är betydande, berättar Christina Olsson, tillsynsläkare och nationell ämnessamordnare för psykiatrifrågor på IVO. 

IVO kan bidra

Fram till den 1 september 2017 var det obligatoriskt för vårdgivare att anmäla till IVO om en patient begått självmord inom fyra veckor efter senaste vårdkontakt. Då upphörde Socialstyrelsens föreskrifter som reglerade detta. 

- I och med att anmälningsskyldigheten för självmord inom fyra veckor efter en kontakt med sjukvården upphörde, beslutade IVO att följa samtliga inkomna anmälningar som rör självmord, förklarar Christina Olsson. 

- Man får inte glömma att sjukvården även fortsatt ska utreda och anmäla självmord eller försök till självmord som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med vården, oavsett när de inträffat, poängterar Christina Olsson. Vi vill att vården ska anmäla under dessa förutsättningar. 

- Självmord kan bli den yttersta konsekvensen av psykisk ohälsa. Många parter i samhället, såväl myndigheter och vårdgivare som patient- och brukarorganisationer, arbetar på olika sätt för att minska antalet självmord. Genom att följa och analysera det minskande antalet anmälningar kan IVO bidra till det arbetet.   

Psykisk ohälsa

Psykisk ohälsa är ett av IVO:s identifierade riskområden. För närvarande pågår förstudier inför nationella tillsynsinsatser 2019, och två av de prioriterade riskområdena rör psykisk ohälsa.

Det ena är Barn och unga med psykisk ohälsa och som riskerar bristande samordning och osammanhängande vårdkedja. Det andra är Samsjukliga patienter riskerar att drabbas av bristande tillgång till vård och omsorg, där fokus ligger på patienter med psykisk sjukdom. 

Vårdgivarens anmälningsskyldighet

Det så kallade obligatet, om att alla självmord som inträffade inom fyra veckor från en vårdkontakt skulle anmälas till IVO, reglerades i Socialstyrelsens tidigare föreskrifter om anmälningsskyldighet enligt lex Maria. Föreskrifterna upphörde att gälla i sin helhet den 1 september 2017 och obligatet försvann därmed. Socialstyrelsen bedömde att bestämmelsen saknade lagstöd.

Efter detta datum omfattas självmord enbart av bestämmelserna i 3 kap. 3, 5 §§ patientsäkerhetslagen (2010: 659), PSL. Där föreskrivs det att vårdgivaren ska utreda och anmäla allvarliga händelser i vården som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada.

I Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter (HSLF-FS 2017:41) om anmälan av händelser som har medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada (lex Maria) finns bestämmelser om hur en anmälan enligt 3 kap. 5 § patientsäkerhetslagen (2010:659) ska göras.

Senast uppdaterad 2019-12-13